ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
2 วัดเนินยาง  1 1 1
3 วัดพลับ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านสะพานเลือก  ปกติ 1 1 1
5 วัดหนองสีงา  ปกติ 1 1 1
6 วัดคลองขุด  ปกติ 1 1 1
7 บ้านชำโสม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านแก่งน้อย  ปกติ 1 1 1
9 วัดโป่งแรด  ปกติ 1 1 1
10 วัดเสม็ดงาม  ปกติ 1 1 1
11 วัดตะกาดเง้า  ปกติ 1 1 1
12 วัดเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
13 บ้านยางระหง  ปกติ 1 1 1
14 วัดโขดหอย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านไร่เก่า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
16 บ้านวังปลา  ปกติ 1 1 1
17 วัดนาซา  ปกติ 1 1 1
18 วัดสนามไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
19 บ้านหนองหงส์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
20 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ  ปกติ 1 1 1
21 วัดสิงห์  ปกติ 1 1 1
22 วัดโยธานิมิต  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
23 วัดคมบาง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสังข์ทอง  ปกติ 1 1 1
25 วัดทุ่งเบญจา  ปกติ 1 1 1
26 วัดเนินโพธิ์  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเตาหม้อ  ปกติ 1 1 1
28 วัดนายายอาม  ปกติ 1 1 1
29 วัดท่าแคลง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านมาบโอน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านคลองกะพง  ปกติ 1 1 1
32 วัดวังเวียน  ปกติ 1 1 1
33 ไทยรัฐวิทยา 14  ปกติ 1 1 1
34 บ้านประแกต  ปกติ 1 1 1
35 บ้านศรัทธาตะพง  ปกติ 1 1 1
36 วัดหมูดุด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองบัวทอง  ปกติ 1 1 1
38 วัดท่าศาลา  ปกติ 1 1 1
39 วัดแขมหนู  ปกติ 1 1 1
40 บ้านท่าแฉลบ  ปกติ 1 1 1
41 วัดโขมง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านท่าปก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
43 วัดวังหิน  ปกติ 1 1 1
44 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
45 บ้านเจ้าหลาว  ปกติ 1 1 1
46 บ้านเขามะปริง  ปกติ 1 1 1
รวม