ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ทุ่งพะยอม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองน้ำแดง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านทุ่งคา  ปกติ 1 1 1
4 บ้านควนใต้  ปกติ 1 1 1
5 บ้านทุ่งสูง  1 1 1
6 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3  1 1 1
7 บ้านอ่าวน้ำ  1 1 1
8 บ้านถ้ำเสือ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านนาเทา  1 1 1
10 วัดช่องแบก  1 1 1
11 สหกรณ์ประชาอุทิศ  1 1 1
12 บ้านปากหรา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเขาล่อม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่  1 1 1
15 บ้านเขางาม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านไสไทย  เรียนร่วม 1 1 1
17 "บ้านคลองทราย ""ประชาอุทิศ"""  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหาดยาว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านช่องไม้ดำ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเกาะปอ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านดินแดงน้อย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเกาะฮั่ง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหินราว  เรียนร่วม 1 1 1
24 บ้านคลองพระยา  ปกติ 1 1 1
25 บ้านทุ่งประสาน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านห้วยยูง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเหนือ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหว่างคลอง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านควนเกาะจันทร์  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแชงเปิง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านทุ่งนุ้ย  ปกติ 1 1 1
32 บ้านเขาสามหน่วยา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านทุ่งสาคร  ปกติ 1 1 1
34 วัดสถิตโพธาราม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
36 วัดไพรสณฑ์  ปกติ 1 1 1
37 วัดห้วยโต้  ปกติ 1 1 1
38 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา  ปกติ 1 1 1
39 บ้านคลองชะมวง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านสังกาอู้  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทับพล  ปกติ 1 1 1
42 โคกยอ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านท่ายาง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านในยวน  ปกติ 1 1 1
45 ชุมชนวัดนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
46 บ้านบางขนุน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านห้วยปริศนา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านคลองแรด  ปกติ 1 1 1
49 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านบกเก้าห้อง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านบกห้อง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านสะพานพน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านคลองท่อมเหนือ  ปกติ 1 1 1
55 บ้านนางรอง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านบางเตียว  ปกติ 1 1 1
57 วัดบางโทง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านแหลมตง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านคลองเตาะ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านเกาะศรีบอยา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคลองเขม้า  ปกติ 1 1 1
62 บ้านคลองหวายเล็ก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเขาทอง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านพรุพี  ปกติ 1 1 1
65 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านบางใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านนาพรุ  ปกติ 1 1 1
68 วัดบางเหลียว  ปกติ 1 1 1
69 บ้านปากหยา  ปกติ 1 1 1
70 บ้านนาวง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านควน  ปกติ 1 1 1
72 วัดห้วยคราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 บ้านในทับ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 บ้านห้วยมัด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านนาออก  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปากคลอง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว  ปกติ 1 1 1
78 บ้านบางโสก  ปกติ 1 1 1
79 บ้านควนนกหว้า  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านห้วยพลู  ปกติ 1 1 1
81 บ้านช้างตาย  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
82 บ้านถ้ำเพชร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 วัดบ้านนา  ปกติ 1 1 1
84 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านคลองรั้ว  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเกาะไทร  ปกติ 1 1 1
87 บ้านเขาแก้ว  ปกติ 1 1 1
88 บ้านตลิ่งชัน  ปกติ 1 1 1
89 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหลังโสด  ปกติ 1 1 1
91 บ้านคลองปัญญา  ปกติ 1 1 1
92 บ้านป่างาม  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
93 บ้านพรุเตียว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
94 บ้านคลองม่วง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านท่านุ่น  ปกติ 1 1 1
96 บ้านเขาพนม  ปกติ 1 1 1
97 บ้านคลองประสงค์  ปกติ 1 1 1
98 บ้านนานอก  1 1 1
รวม