ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดเกาะจันทาราม  ปกติ 1 1 1
2 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง  1 1 1
3 วัดพนมพนาวาส  1 1 1
4 วัดลาดบัว  ปกติ 1 1 1
5 วัดผาณิตาราม  1 1 1
6 วัดคลองต้นหมัน  ปกติ 1 1 1
7 วัดกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
8 วัดอินทาราม  1 1 1
9 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)  1 1 1
10 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  1 1 1
11 สกัด 40  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแขวงกลั่น  ปกติ 1 1 1
13 วัดดอนทราย  ปกติ 1 1 1
14 วัดบางผึ้ง  ปกติ 1 1 1
15 วัดหลวงแพ่ง  ปกติ 1 1 1
16 จันทร์เจริญ  ปกติ 1 1 1
17 วัดลาดยาว  ปกติ 1 1 1
18 วัดอรัญญิการาม  ปกติ 1 1 1
19 วัดใหม่ประเวศ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านบึงพระอาจารย์  ปกติ 1 1 1
21 วัดสมานรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
22 วัดตะพังคลี  ปกติ 1 1 1
23 บ้านคลองเจ้า  ปกติ 1 1 1
24 วัดบึงตาหอม  ปกติ 1 1 1
25 พระพิมลเสนี  ปกติ 1 1 1
26 บึงเทพยา  ปกติ 1 1 1
27 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17  ปกติ 1 1 1
28 วัดแพรกนกเอี้ยง  ปกติ 1 1 1
29 วัดกลางราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
30 วัดประศาสน์โสภณ  ปกติ 1 1 1
31 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  ปกติ 1 1 1
32 วัดคลองบ้านโพธิ์  ปกติ 1 1 1
33 วัดเทพนิมิตร  ปกติ 1 1 1
34 วัดหนองกระสังสามัคคี  ปกติ 1 1 1
35 บ้านคลอง 21  ปกติ 1 1 1
36 สุเหร่าหลวงแพ่ง  ปกติ 1 1 1
37 ตลาดเปร็ง  ปกติ 1 1 1
38 วัดสามกอ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านเกาะดอน  ปกติ 1 1 1
40 คลองพานทอง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านบางข้าว  ปกติ 1 1 1
42 คลองขวาง  ปกติ 1 1 1
43 สุเหร่าสมอเอก  ปกติ 1 1 1
44 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ปกติ 1 1 1
45 วัดบึงทองหลาง  ปกติ 1 1 1
46 สกัด 80  ปกติ 1 1 1
47 วัดโพธาราม  ปกติ 1 1 1
48 วัดบางไทร  ปกติ 1 1 1
49 วัดรามัญ  ปกติ 1 1 1
50 วัดพุทธอุดมวิหาร  ปกติ 1 1 1
51 สิทธิสุนทรอุทิศ  ปกติ 1 1 1
รวม