ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหมื่นจิต  ปกติ 1 1 1
2 บ้านบึงกระโดน  1 1 1
3 บ้านท่าจาม  ปกติ 1 1 1
4 บ้านห้วยมะระ  ปกติ 1 1 1
5 บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ 1 1 1
6 วัดธรรมนิมิตต์  ปกติ 1 1 1
7 บ้านหนองผักหนาม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
9 บ้านมาบคล้า  ปกติ 1 1 1
10 บ้านเกาะไม้แหลม  ปกติ 1 1 1
11 วัดคลองใหญ่  ปกติ 1 1 1
12 วัดอรุณรังษี  ปกติ 1 1 1
13 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาแรต  ปกติ 1 1 1
15 วัดหนองบอนแดง  ปกติ 1 1 1
รวม