ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
2 บ้านทุ่งน้อย  1 1 1
3 วัดอัมพวนาราม  ปกติ 1 1 1
4 บ้านน้ำซับ  ปกติ 1 1 1
5 วัดนาวังหิน  ปกติ 1 1 1
6 วัดบางนาง  ปกติ 1 1 1
7 วัดโคกเพลาะ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านเนินทุ่ง  ปกติ 1 1 1
9 วัดหนองกาน้ำ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองไผ่แก้ว  ปกติ 1 1 1
11 วัดท่าบุญมี  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแปลงกระถิน  ปกติ 1 1 1
13 วัดบ้านไร่  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเนินหลังเต่า  ปกติ 1 1 1
15 วัดเนินตามาก  ปกติ 1 1 1
16 บ้านเจ็ดเนิน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหนองเสม็ด  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
19 วัดบ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านทับสูง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบางแสม  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเขาอำนวยสุข  ปกติ 1 1 1
23 วัดใหม่ท่าโพธิ์  ปกติ 1 1 1
24 วัดกลางคลองหลวง  ปกติ 1 1 1
25 วัดเนินสัก  ปกติ 1 1 1
26 วัดเกาะลอย  ปกติ 1 1 1
27 สวนป่าคลองตาเพชรบน  ปกติ 1 1 1
28 บ้านคลองกุ่ม  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเขาสัตตพรหม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเขาวังแก้ว  ปกติ 1 1 1
31 บ้านคลองยาง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านเนินดินแดง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านคลองปริง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านบางหัก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านโค้งประดู่  ปกติ 1 1 1
37 บ้านคลองโอ่ง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ 1 1 1
39 วัดเขาวนาพุทธาราม  ปกติ 1 1 1
40 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านคลองใหญ่  ปกติ 1 1 1
42 บ้านคลองโค  ปกติ 1 1 1
43 วัดวรพรตสังฆาวาส  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเนินถาวร  ปกติ 1 1 1
45 บ้านเนิน  ปกติ 1 1 1
46 วัดหนองม่วงใหม่  ปกติ 1 1 1
รวม