ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านนอก  1 1 1
2 บ้านทางตรง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านระเวิง  ปกติ 1 1 1
4 วัดเวฬุวนาราม  ปกติ 1 1 1
5 บ้านมาบประชัน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านเนินตอง  ปกติ 1 1 1
7 เกล็ดแก้ว  ปกติ 1 1 1
รวม