ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านนาวัง  1 1 1
2 บ้านนาสีนวล  1 1 1
3 บ้านโพธิ์ใหญ่  ปกติ 1 1 1
4 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  ปกติ 1 1 1
5 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  1 1 1
6 บ้านหนองแหนดอนกู่  1 1 1
7 บ้านหินลาด  1 1 1
8 บ้านโนนขี้ตุ่น  1 1 1
9 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  1 1 1
10 บ้านฝาย  1 1 1
11 ห้วยไร่วิทยานุกูล  1 1 1
12 บ้านปากห้วยเดื่อ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  1 1 1
14 บ้านม่วงเงาะ  1 1 1
15 บ้านหินกอง  1 1 1
16 บ้านห้วยบงใต้  1 1 1
17 บ้านโปร่งโก  1 1 1
18 บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
20 บ้านโนนผักหวาน  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโนนคูณ  ปกติ 1 1 1
22 ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านชีลองกลาง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านต้อน  ปกติ 1 1 1
25 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
27 โนนหว้านไพล  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโนนตาด  ปกติ 1 1 1
29 บ้านห้วยน้ำคำ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านกุดละลม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านซับพระไวย์  ปกติ 1 1 1
33 โพนทองพิทยา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านท่าฉาง  เรียนร่วม 1 1 1
35 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
36 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
38 บ้านกุดเวียน  เรียนร่วม 1 1 1
39 สหประชาสรร  ปกติ 1 1 1
40 บ้านซับม่วง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ 1 1 1
42 บ้านภูนกเขียน  เรียนร่วม 1 1 1
43 บ้านห้วยร่วม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านห้วยข่าเฒ่า  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านเสี้ยวใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
46 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนศรีทอง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองโสมง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนลาน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองไห  ปกติ 1 1 1
52 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านสามแยกดงสวรรค์  ปกติ 1 1 1
55 บ้านขี้เหล็กใหญ่  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโนนกอก  ปกติ 1 1 1
57 กุดเวียนวิทย์ผดุง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองไฮใต้  ปกติ 1 1 1
59 บ้านดอนหันวิทยา  ปกติ 1 1 1
60 บ้านเจาเหนือ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านลำชี  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนาฮี  ปกติ 1 1 1
63 บ้านซับปลากั้ง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านสงแคน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านนาอุดม  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
68 ท่าแกวิทยากร  ปกติ 1 1 1
69 บ้านวังปลาฝา  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโสกหว้า  ปกติ 1 1 1
71 บ้านผือวิทยายน  ปกติ 1 1 1
72 สระไข่น้ำขุนีวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านหนองไผ่ล้อม  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโชคอำนวย  ปกติ 1 1 1
77 บ้านซับสีทอง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองโง้ง  เรียนร่วม 1 1 1
79 หนองเบ็นเจริญวิทย์  ปกติ 1 1 1
80 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านป่ายาง  ปกติ 1 1 1
82 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโสกรัง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านสำราญ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  ปกติ 1 1 1
86 โสกตลับราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
87 โคกสูงราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
88 บ้านนาอินทร์แต่ง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านนาโจด  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองแวง  เรียนร่วม 1 1 1
91 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
92 บ้านนามน  ปกติ 1 1 1
93 บ้านห้วยหนองจันทิ  ปกติ 1 1 1
94 บ้านโสกหาด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
95 บ้านหนองแห้วพัฒนา  ปกติ 1 1 1
96 บ้านโสกมูลนาค  ปกติ 1 1 1
97 บ้านท่าวังย่างควาย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านกุดขมิ้น  ปกติ 1 1 1
99 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  ปกติ 1 1 1
100 บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
101 บ้านเสี้ยวน้อย  ปกติ 1 1 1
102 บ้านวังกำแพง  ปกติ 1 1 1
103 บ้านห้วยหวาย  ปกติ 1 1 1
104 บ้านลาดเหนือ  ปกติ 1 1 1
105 บ้านโนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
106 บ้านนาเสียวหนองชาติ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
107 บ้านนางเม้ง  ปกติ 1 1 1
108 ยางนาดีราษฎร์ดำรง  ปกติ 1 1 1
109 บ้านโนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหนองสะแก  ปกติ 1 1 1
111 บ้านค่ายหางเรียง  ปกติ 1 1 1
112 หนองบัวบานเย็นวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
113 ศรีสว่างสามัคคี  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหลุบโพธิ์  ปกติ 1 1 1
115 นาเสียวศึกษาคาร  ปกติ 1 1 1
116 บ้านขวาน้อย  ปกติ 1 1 1
117 หนองตาไก้วิทยากร  ปกติ 1 1 1
118 บ้านสะพุงเหนือ  ปกติ 1 1 1
119 หนองสระสำราญราษฎร์  ปกติ 1 1 1
120 หินเหิบซับภูทอง  ปกติ 1 1 1
121 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์)  ปกติ 1 1 1
122 บ้านหนองกุงบำรุง  เรียนร่วม 1 1 1
123 บ้านโนนหมาว้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
124 บ้านหนองไผ่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
125 บ้านดอนหัน  ปกติ 1 1 1
126 บ้านโนนถาวร  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองโนน้อย  ปกติ 1 1 1
128 บ้านแจ้งน้อย  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหนองไฮเหนือ  ปกติ 1 1 1
130 บ้านห้วยหมากแดง  ปกติ 1 1 1
131 บ้านวังกุ่ม  ปกติ 1 1 1
132 ยางบ่ารัฐประชามิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
133 บ้านหนองเขื่อง  เรียนร่วม 1 1 1
134 บ้านคลองไผ่งาม  ปกติ 1 1 1
135 กะพี้ดอนขวางวิทยา  ปกติ 1 1 1
136 บ้านกุดยาง  ปกติ 1 1 1
137 บ้านกุดโง้ง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านซับรวงไทร  เรียนร่วม 1 1 1
139 บ้านสัมพันธ์  ปกติ 1 1 1
140 บ้านหนองฉิม  ปกติ 1 1 1
141 บ้านห้วยตะแคง  ปกติ 1 1 1
142 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
143 บ้านโป่งคองเหนือ  ปกติ 1 1 1
144 วัดพุทโธวาท  ปกติ 1 1 1
145 ไทรงามผดุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
146 บ้านโคกสง่า  ปกติ 1 1 1
147 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  ปกติ 1 1 1
148 บ้านโนนพันชาติกุดโดน  ปกติ 1 1 1
149 บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
150 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
151 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
152 บ้านโนนพระคำ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
153 บ้านโป่งคองใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
154 บ้านห้วยผักหนาม  ปกติ 1 1 1
155 วัดสว่างอารมณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
156 หนองปลาโดผดุงราษฎร์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
157 บ้านโนนแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
158 บ้านกุดตะเคียน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
159 บ้านหนองทอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
160 บ้านห้วยหว้า  ปกติ 1 1 1
รวม