ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านขามป้อม  1 1 1
2 บ้านหัวโสก  1 1 1
3 บ้านหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านพรมใต้พิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
5 บ้านนาดี  1 1 1
6 บ้านดงขีสะเดาหวาน  1 1 1
7 บ้านดงใต้  ปกติ 1 1 1
8 บ้านโนนข่า  ปกติ 1 1 1
9 บ้านกุดหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
10 หนองเบนประภากร  1 1 1
11 บ้านกุดแดง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองไรไก่  ปกติ 1 1 1
13 บ้านโนนสาวเอ้  ปกติ 1 1 1
14 บ้านน้ำทิพย์  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโนนสลวย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองแต้  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโนนงาม  ปกติ 1 1 1
18 บ้านนาหนองทุ่ม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเขวา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองสามขา  ปกติ 1 1 1
22 บ้านตาดรินทอง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโปร่ง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสระแต้  ปกติ 1 1 1
25 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหัวหนอง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านดอนหัน  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโนนทอง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโนนชาด  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโป่งดินดำ  ปกติ 1 1 1
31 หนองแต้วรวิทย์  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองโพนงาม  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเหล่ากาดย่า  ปกติ 1 1 1
35 บ้านดอนอุดม  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านดงพอง  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านหนองบัวพรม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านกุดโคลน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านนกเขาทอง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองพอก  ปกติ 1 1 1
42 บ้านดอนเค็ง  ปกติ 1 1 1
43 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
44 บ้านจมื่น  ปกติ 1 1 1
45 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
46 บ้านดอนไก่เถื่อน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนสาทร  ปกติ 1 1 1
48 บ้านกุดจอก  ปกติ 1 1 1
49 ม่วงราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านน้ำพุปางวัว  ปกติ 1 1 1
52 บ้านดอนเตาเหล็ก  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนาหัวแรด  ปกติ 1 1 1
54 บ้านโนนหินแร่  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโนนหัวนา  ปกติ 1 1 1
56 บ้านห้วยไห  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทิกแล้ง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
60 บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านดงเมย  ปกติ 1 1 1
62 บ้านถนนกลาง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านมอญ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านวังหิน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านท่าคร้อ  ปกติ 1 1 1
66 บ้านนาบัว  ปกติ 1 1 1
67 หัวนานคร  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองปลามันหนองไร่  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโนนเห็ดไคล  ปกติ 1 1 1
71 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
72 ชุมชนบ้านหัน  ปกติ 1 1 1
73 โคกม่วงศึกษา  ปกติ 1 1 1
74 บ้านพีพวย  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านท่าเริงรมย์  ปกติ 1 1 1
77 บ้านคลองบอน  ปกติ 1 1 1
78 บ้านห้วยพลวง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโคกนกทา  ปกติ 1 1 1
80 บ้านแก้งตาดไซ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโนนคูณ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านสะเดาหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองดินดำ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหินรอยเมย  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านสีปลาด  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโป่งโพธิ์  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองรวก  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโคกงาม  ปกติ 1 1 1
90 บ้านทุ่งคำหลวง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านสวนอ้อย  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหินลาด  ปกติ 1 1 1
94 บึงมะนาววิทยา  ปกติ 1 1 1
95 บ้านนาล้อม  เรียนร่วม 1 1 1
96 บ้านโสกมะตูม  ปกติ 1 1 1
97 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองแดงกุดจิก  ปกติ 1 1 1
99 บ้านกุดหมากเห็บ  ปกติ 1 1 1
100 บ้านโนนโจด  ปกติ 1 1 1
101 บุปผาราม  ปกติ 1 1 1
102 บ้านนาสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
103 บ้านโปร่งสังข์  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองงูเหลือม  ปกติ 1 1 1
105 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  ปกติ 1 1 1
106 บ้านเมืองคง  ปกติ 1 1 1
107 เพชรราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
108 หนองเมยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
109 บ้านดอนหันนาสวรรค์  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหลุบค่าย  ปกติ 1 1 1
111 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  ปกติ 1 1 1
112 บ้านหนองแฝก  ปกติ 1 1 1
113 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหินลาดพัฒนา  ปกติ 1 1 1
115 บ้านตลุกหิน  ปกติ 1 1 1
116 บ้านท่าศาลา  ปกติ 1 1 1
117 บ้านหนองตากล้า  ปกติ 1 1 1
118 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
119 บ้านมูลกระบือ  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
121 บ้านดงบัง  ปกติ 1 1 1
122 บ้านหนองช้างเอก  ปกติ 1 1 1
123 บ้านหนองเชียงรอด  ปกติ 1 1 1
124 บ้านหนองหญ้าโก้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
125 บ้านโนนดินแดง  ปกติ 1 1 1
126 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  ปกติ 1 1 1
127 ฉิมพลีมา  ปกติ 1 1 1
128 บ้านน้ำพุหินลาด  ปกติ 1 1 1
129 บ้านน้ำอุ่น  ปกติ 1 1 1
130 บ้านท่าทางเกวียน  ปกติ 1 1 1
131 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
132 บ้านกุดขอนแก่น  ปกติ 1 1 1
133 บ้านกุดแคน  ปกติ 1 1 1
134 บ้านฉนวน  ปกติ 1 1 1
135 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
136 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  ปกติ 1 1 1
137 บ้านป่าว่าน  ปกติ 1 1 1
138 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  เรียนร่วม 1 1 1
139 บ้านยางคำวิทยา  ปกติ 1 1 1
140 บ้านระหัด  ปกติ 1 1 1
141 บ้านหนองคูวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
142 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
143 บ้านหนองปอแดง  ปกติ 1 1 1
144 บ้านหนองม่วงบำรุง  ปกติ 1 1 1
145 บ้านหลุบคา  ปกติ 1 1 1
146 บ้านห้วยยางดำ  ปกติ 1 1 1
147 บ้านห้างสูง  ปกติ 1 1 1
148 บ้านเลิงทุ่ม  ปกติ 1 1 1
149 บ้านโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
150 บ้านโคกสง่า  ปกติ 1 1 1
151 บ้านโคกไพรวัน  ปกติ 1 1 1
152 บ้านโจดกลาง  ปกติ 1 1 1
153 บ้านโนนคูณ  ปกติ 1 1 1
154 บ้านโนนสง่า  ปกติ 1 1 1
155 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
156 บ้านโนนหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
157 บ้านโสกคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
158 สาลิกาวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
159 สระโพนทอง  ปกติ 1 1 1
160 หว้านไพรสามัคคี  ปกติ 1 1 1
161 โคกสะอาดศึกษา  ปกติ 1 1 1
162 โนนศิลาเหล่าเกษตร  ปกติ 1 1 1
163 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม