ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสำโรงโคก  ปกติ 1 1 1
2 บ้านสำโรงทุ่ง  1 1 1
3 กันกงบ้านลี่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
4 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
5 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
6 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
7 บ้านตาล  1 1 1
8 วังกะอาม  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองอีหล่อ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านกลอยสามัคคี  1 1 1
11 หนองกกสามัคคี  1 1 1
12 บ้านตะลอมไผ่  1 1 1
13 บ้านหนองจาน  1 1 1
14 บ้านหนองกองแก้ว  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโคกสะอาด  1 1 1
16 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  ปกติ 1 1 1
17 วังโพธิ์สว่างศิลป์  1 1 1
18 บ้านบุ่งเวียนวิทยา  1 1 1
19 บ้านดงลาน  1 1 1
20 บ้านหนองจะบก  1 1 1
21 บ้านซับเจริญสุข  1 1 1
22 บ้านวังพง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านเขื่อนลั่น  1 1 1
24 บ้านหนองนกเขียน  ปกติ 1 1 1
25 บ้านวังกุง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโป่งเกต  1 1 1
27 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านห้วยยางดี  1 1 1
29 บ้านร่วมมิตร  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเสลาประชารัฐ  1 1 1
31 บ้านโคกกระเบื้องไห  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองตะครอง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองตอ  1 1 1
34 โคกสำราญราษฎร์อำนวย  ปกติ 1 1 1
35 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  1 1 1
36 บ้านห้วยเกตุ  1 1 1
37 บ้านวังมน  1 1 1
38 บ้านร้านหญ้า  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโนนฝาย  ปกติ 1 1 1
40 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองไผ่ล้อม  1 1 1
42 บ้านใหม่นาดี  1 1 1
43 บ้านขามราษฎร์นุกูล  1 1 1
44 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน  1 1 1
45 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
46 บ้านปากค่ายช่องแมว  ปกติ 1 1 1
47 ดอนเปล้าศึกษา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านวังตาเทพ  ปกติ 1 1 1
49 เขาดินพิทยารักษ์  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองดง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านห้วย  ปกติ 1 1 1
52 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
53 บ้านกุดแคนสามัคคี  1 1 1
54 บ้านหนองลูกช้าง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโคกไค  ปกติ 1 1 1
56 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  ปกติ 1 1 1
57 บ้านซับหมี  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองโดน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านยางเครือ  ปกติ 1 1 1
60 ซับถาวรพัฒนา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านซับยาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหัวหนอง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านทามจาน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านดอนกอก  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
67 บ้านเดื่อ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านท่าศิลา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
70 บ้านสามหลักพัฒนา  ปกติ 1 1 1
71 บ้านโกรกกุลา  ปกติ 1 1 1
72 บ้านท่าแตง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
74 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโปร่งมีชัย  ปกติ 1 1 1
76 บ้านประดู่งาม  ปกติ 1 1 1
77 บ้านโคกแสว  ปกติ 1 1 1
78 หนองประดู่วิทยา  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโนนมะกอกงาม  ปกติ 1 1 1
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
81 บ้านวังขอนสัก  ปกติ 1 1 1
82 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
83 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
86 บ้านสระสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโสกรวกหนองซึก  ปกติ 1 1 1
88 บ้านดอนละนาม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านช่องสำราญ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านละหานค่าย  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ปกติ 1 1 1
92 บ้านห้วยไฮ  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหลุบงิ้ว  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
95 จอมแก้ววิทยา  ปกติ 1 1 1
96 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  ปกติ 1 1 1
97 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
98 บ้านกุดตาลาด  ปกติ 1 1 1
99 บ้านโสกคร้อ  ปกติ 1 1 1
100 บ้านหนองโจด  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองผักแว่น  ปกติ 1 1 1
102 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  ปกติ 1 1 1
103 บ้านบะเสียว  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  ปกติ 1 1 1
105 บ้านซับไทร  ปกติ 1 1 1
106 บ้านทองคำพิงวิทยา  ปกติ 1 1 1
107 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ปกติ 1 1 1
108 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
109 บ้านท่าชวน  เรียนร่วม 1 1 1
110 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
111 บ้านแจ้งใหญ่  ปกติ 1 1 1
112 บ้านนา  ปกติ 1 1 1
113 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  ปกติ 1 1 1
114 หินตั้งพิทยากร  ปกติ 1 1 1
115 บ้านหนองใหญ่  ปกติ 1 1 1
116 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี  เรียนร่วม 1 1 1
117 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  ปกติ 1 1 1
119 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหลักศิลา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
121 บ้านหนองม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
122 บ้านห้วยฝรั่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม