ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านบึงลัด  1 1 1
2 บ้านทรายแก้ว  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองเนียน  ปกติ 1 1 1
4 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
5 บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านคอสน  ปกติ 1 1 1
7 บ้านถ้ำธง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านคอเตี้ย  ปกติ 1 1 1
9 วัดขุนกระทิง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านบางหลง  ปกติ 1 1 1
11 ประชาสันติ  เรียนร่วม 1 1 1
12 วัดดอนยาง  ปกติ 1 1 1
13 วัดทุ่งคา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านน้ำพุ  ปกติ 1 1 1
15 วัดควนมณี  เรียนร่วม 1 1 1
16 บ้านหัวว่าว  ปกติ 1 1 1
17 บ้านชุมโค  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเขาวง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหินกบ  ปกติ 1 1 1
20 วัดดอนมะม่วง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านดอนตะเคียน  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเขาพาง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองจันทน์หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
24 อนุบาลบ้านเนินสำลี  ปกติ 1 1 1
25 ประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
26 วัดเชิงกระ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านทุ่งเรี้ย  ปกติ 1 1 1
28 บ้านละมุ  ปกติ 1 1 1
29 วัดวังครก  เรียนร่วม 1 1 1
30 บ้านในห้วย  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดอนทราย  ปกติ 1 1 1
32 วัดวังไผ่  ปกติ 1 1 1
33 บ้านใหม่สมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
34 บ้านน้ำเย็น  ปกติ 1 1 1
35 บ้านรับร่อ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านบ่ออิฐ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านศาลาลอย  ปกติ 1 1 1
38 บ้านสวนทรัพย์  ปกติ 1 1 1
39 วัดบางลึก  ปกติ 1 1 1
40 บ้านยายไท  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสามเสียม  ปกติ 1 1 1
42 วัดคูขุด  ปกติ 1 1 1
43 บ้านบางคอย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านแก่งเพกา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านพรุตะเคียน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหาดหงส์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหาดภราดรภาพ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านไชยราช  ปกติ 1 1 1
49 บ้านคอกม้า  ปกติ 1 1 1
50 บ้านทรัพย์สมบูรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
51 ประชานิคม 3  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเขาเลี้ยว  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านหัวถนน  ปกติ 1 1 1
รวม