ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129  1 1 1
2 วัดโสมสิริวัฒนาราม  1 1 1
3 วัดสุวรรณนิมิต  1 1 1
4 บ้านทรายทอง  1 1 1
5 วัดนาสัก  ปกติ 1 1 1
6 บ้านห้วยหลอด  ปกติ 1 1 1
7 วัดวาลุการาม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านดอนนน  ปกติ 1 1 1
9 บ้านน้ำตก  ปกติ 1 1 1
10 วัดพะงุ้น  ปกติ 1 1 1
11 วัดชลธีนิมิตร  ปกติ 1 1 1
12 วัดนาทิการาม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแก่งกระทั่ง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาวงกรด  ปกติ 1 1 1
15 บ้านแหลมสันติ  ปกติ 1 1 1
16 ประชาบุษยวิทย์  ปกติ 1 1 1
17 บ้านปากทรง  ปกติ 1 1 1
18 วัดชลธารวดี  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเล็บกะรอก  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเขาแงน  ปกติ 1 1 1
21 วัดดอนชัย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านสวนจันทน์  ปกติ 1 1 1
23 บ้านอ่าวมะม่วง  ปกติ 1 1 1
24 วัดหนองบัว  ปกติ 1 1 1
25 วัดท่าทอง  ปกติ 1 1 1
26 วัดราษฎร์บูรณาราม  ปกติ 1 1 1
27 วัดจันทราวาส  ปกติ 1 1 1
28 บ้านเขาตากุน  ปกติ 1 1 1
29 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
30 บ้านในหยาน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านไทรล่า  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหาดทรายรี  ปกติ 1 1 1
33 วัดท้องตม  ปกติ 1 1 1
34 บ้านน้ำฉา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านแหลมยางนา  ปกติ 1 1 1
36 วัดเชิงคีรี  ปกติ 1 1 1
37 วัดถ้ำเขาล้าน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านต่อตั้ง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านคลองระ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านปากน้ำหลังสวน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านห้วยทับทอง  ปกติ 1 1 1
42 วัดมุจลินทาราม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)  ปกติ 1 1 1
44 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)  ปกติ 1 1 1
45 ชุมชนวัดธรรมถาวร  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสะพานยูง  ปกติ 1 1 1
47 วัดวิเวการาม  ปกติ 1 1 1
48 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองปลา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านคลองกก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านยางงาม  ปกติ 1 1 1
52 บ้านท้องครก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
53 บ้านปากเลข  ปกติ 1 1 1
54 วัดราษฎร์อรุณ  ปกติ 1 1 1
55 บ้านน้ำลอด  ปกติ 1 1 1
56 บ้านห้วยใหญ่  ปกติ 1 1 1
57 วัดนพคุณ  ปกติ 1 1 1
58 วัดบรรพตวารีเขต  ปกติ 1 1 1
59 บ้านควนตะวันออก  ปกติ 1 1 1
60 วัดอัมพาวาส  ปกติ 1 1 1
61 บ้านพังเหา  ปกติ 1 1 1
62 วัดสุวรรณคีรี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
63 วัดถ้ำเขาเงิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 วัดควน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านหนองไก่ปิ้ง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านทุ่งเขาสะบ้า  ปกติ 1 1 1
67 วัดชุมแสง  ปกติ 1 1 1
68 วัดปากน้ำละแม  ปกติ 1 1 1
69 บ้านทับช้าง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านห้วยมุด  ปกติ 1 1 1
71 วัดผุสดีภูผาราม  ปกติ 1 1 1
รวม