ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสมานมิตร  ปกติ 1 1 1
2 บ้านโป่งช้าง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโป่งพระบาท  ปกติ 1 1 1
4 บ้านช่องลม  ปกติ 1 1 1
5 บ้านโป่งน้ำตก  ปกติ 1 1 1
6 บ้านริมลาว  ปกติ 1 1 1
7 บ้านจอเจริญ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านป่าบง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านห้วยห้างป่าสา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านค่ายเจริญ  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
11 บ้านร่องห้า  ปกติ 1 1 1
12 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านปางริมกรณ์  ปกติ 1 1 1
14 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองบัวผาบ่ม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านชัยพฤกษ์  ปกติ 1 1 1
17 บ้านสันต้นขาม  ปกติ 1 1 1
18 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านป่าก๊อ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ 1 1 1
21 บ้านปุยคำ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านป่าอ้อดอนชัย  ปกติ 1 1 1
23 บ้านดอยงาม  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
25 บ้านร่องหวาย  ปกติ 1 1 1
26 บ้านเวียงกือนา  ปกติ 1 1 1
27 บ้านป่ายางหลวง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านถ้ำผาตอง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านผาลั้ง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านปางลาว  ปกติ 1 1 1
32 บ้านป่ายางมน  ปกติ 1 1 1
33 ห้วยเจริญวิทยา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านท่าสาย  ปกติ 1 1 1
36 บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ 1 1 1
37 บ้านร่องปลาขาว  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโป่งฮึ้ง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านป่าแหย่ง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านจำบอน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านป่าซาง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านผาเสริฐ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านดอยฮาง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหัวดง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสันกลาง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านศรีเวียง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านโป่งเกลือ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านร่องบัวลอย  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านเวียงเดิม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านปง  เรียนร่วม 1 1 1
52 บ้านดงป่าเหมี้ยง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านเวียงชัย  ปกติ 1 1 1
54 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโป่งนาคำ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านนางแล  ปกติ 1 1 1
58 บ้านขัวแคร่  ปกติ 1 1 1
59 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านทรายงาม  เรียนร่วม 1 1 1
รวม