ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสันติวัน  1 1 1
2 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านแม่ผง  ปกติ 1 1 1
4 ริมวัง ๒  ปกติ 1 1 1
5 บ้านห้วยม่วง  1 1 1
6 บ้านสันต้นดู่  ปกติ 1 1 1
7 บ้านป่าแดงงาม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
9 บ้านแม่อ้อนอก  ปกติ 1 1 1
10 โป่งทะลายใหม่เจริญ  เรียนร่วม 1 1 1
11 บ้านแม่แก้วเด่นชัย  เรียนร่วม 1 1 1
12 บ้านสันก้างปลา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่แก้ว  ปกติ 1 1 1
14 บ้านปอเรียง  เรียนร่วม 1 1 1
15 บ้านแม่อ้อ  เรียนร่วม 1 1 1
16 ปางมะกาดวิทยา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านต้นง้าว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านม่วงคำ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเจริญเมือง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสันผักแค  เรียนร่วม 1 1 1
21 บ้านแม่ตาแมว  ปกติ 1 1 1
22 ริมวัง ๑  ปกติ 1 1 1
23 บ้านปางเกาะทราย  ปกติ 1 1 1
24 บ้านฝั่งตื้น  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสิบสอง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านป่าส้าน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเหมืองง่า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านปางอ้อย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านจำผักกูด  ปกติ 1 1 1
30 บ้านดงเวียง  เรียนร่วม 1 1 1
31 บ้านร่องคตสันปูเลย  ปกติ 1 1 1
32 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ)  ปกติ 1 1 1
33 บ้านขุนลาว  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปางหลวง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านปางหก  ปกติ 1 1 1
36 บ้านจำคาวตอง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโป่งมอญ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านป่าแงะ  ปกติ 1 1 1
39 บัวสลีวิทยา  ปกติ 1 1 1
40 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสันมะแฟน  เรียนร่วม 1 1 1
42 บ้านป่าสัก  ปกติ 1 1 1
43 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  ปกติ 1 1 1
44 บ้านมังกาล่า  ปกติ 1 1 1
45 บ้านแม่แก้วเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
46 บ้านห้วยหินลาดใน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านแม่เจดีย์  เรียนร่วม 1 1 1
48 บ้านสักพัฒนา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้วยหมอเฒ่า  ปกติ 1 1 1
50 บ้านถ้ำ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านใหม่ใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
52 บ้านหนองเก้าห้อง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านท่ามะโอ  ปกติ 1 1 1
54 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  ปกติ 1 1 1
55 ชุมชนบ้านสันมะค่า  ปกติ 1 1 1
56 บ้านป่าตึง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านร้องบง  ปกติ 1 1 1
58 เจริญเมืองวิทยา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองฮ่างสันหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
60 บ้านป่าตึง  ปกติ 1 1 1
61 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองยาว  ปกติ 1 1 1
63 บ้านดินดำ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านป่าสัก  ปกติ 1 1 1
65 บ้านสัน  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหม้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านแม่โมงเย้า  ปกติ 1 1 1
68 บ้านแสนเจริญ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโป่งปูเฟือง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านป่าตึงงาม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
72 บ้านป่าหัดป่าแขม  ปกติ 1 1 1
73 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  ปกติ 1 1 1
74 บ้านต้นยาง  ปกติ 1 1 1
75 ดอยเวียงวิทยา  ปกติ 1 1 1
76 สันหนองควาย  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านสันสลี  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองผำ  ปกติ 1 1 1
80 อนุบาลจอมหมอกแก้ว  ปกติ 1 1 1
81 บ้านทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
82 บ้านปางมะขามป้อม  ปกติ 1 1 1
83 บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านลังกา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านห้วยกล้า  ปกติ 1 1 1
87 บ้านป่าจั่น  ปกติ 1 1 1
88 บ้านขุนสรวย  ปกติ 1 1 1
89 บ้านแม่ตาช้าง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
91 ชุมชนสันมะเค็ด  ปกติ 1 1 1
92 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)  ปกติ 1 1 1
93 สันกลางวิทยา  ปกติ 1 1 1
94 บ้านแม่คาวหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
95 บ้านแม่แก้วใต้  ปกติ 1 1 1
96 บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านดง  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านป่าคา  ปกติ 1 1 1
99 บ้านสันต้นแหน  เรียนร่วม 1 1 1
100 บ้านแม่พุง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านห้วยทรายขาว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านใหม่พัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านป่าเส้า  เรียนร่วม 1 1 1
รวม