ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)  ปกติ 1 1 1
2 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองแว่น  1 1 1
4 บ้านสันธาตุ  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านทุ่งเกลี้ยง  เรียนร่วม 1 1 1
6 ราษฎร์พัฒนา  1 1 1
7 บ้านป่าซางงาม  1 1 1
8 บ้านสันต้นเปา  ปกติ 1 1 1
9 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์  ปกติ 1 1 1
10 บ้านท่าข้าวเปลือก  ปกติ 1 1 1
11 บ้านทุ่งกวาง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง  ปกติ 1 1 1
13 อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)  ปกติ 1 1 1
14 บ้านป่าลัน  ปกติ 1 1 1
15 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)  ปกติ 1 1 1
16 บ้านผาเดื่อ  ปกติ 1 1 1
17 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)  ปกติ 1 1 1
18 บ้านแม่ลากเนินทอง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านสันบุญเรือง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านไทรทอง  ปกติ 1 1 1
21 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑  ปกติ 1 1 1
22 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒  ปกติ 1 1 1
23 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)  ปกติ 1 1 1
24 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
25 บ้านเวียงแก้ว  ปกติ 1 1 1
26 บ้านฮ่องแฮ่  ปกติ 1 1 1
27 บ้านห้วยไร่  ปกติ 1 1 1
28 บ้านศรีดอนมูล  ปกติ 1 1 1
29 บ้านดอยจัน  ปกติ 1 1 1
30 บ้านวังลาว  ปกติ 1 1 1
31 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านศรีป่าแดง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านม่วงคำ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านห้วยหก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านสันโค้ง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านปงของ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
38 บ้านเหมืองแดงน้อย  ปกติ 1 1 1
39 บ้านแม่เต๋อ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านป่าเปา0ป่าซางน้อย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านแม่คำ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านศรีกองงาม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านสันมะเค็ด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
44 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี  ปกติ 1 1 1
45 บ้านแม่แพง  ปกติ 1 1 1
46 อนุบาลศรีค้ำ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
48 บ้านแม่สลองใน  ปกติ 1 1 1
49 บ้านแม่คี0หนองอ้อ  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสันธาตุ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองป่าก่อ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านผาจี  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น  ปกติ 1 1 1
55 บ้านร่องบง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านห้วยกว๊าน  ปกติ 1 1 1
57 บ้านดอยสะโง๊ะ  ปกติ 1 1 1
58 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕  ปกติ 1 1 1
59 บ้านทับกุมารทอง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านสันยาวสันลิดไม้  ปกติ 1 1 1
61 บ้านหนองแหย่ง  ปกติ 1 1 1
62 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป  ปกติ 1 1 1
63 บ้านป่าก๋อย  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านสันต้นธง  เรียนร่วม 1 1 1
65 บ้านสันธาตุ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 บ้านสันนา  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านหนองปลาสะเด็ด  เรียนร่วม 1 1 1
68 บ้านแม่มะ  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านแหลว  ปกติ 1 1 1
70 บ้านแม่ลัว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม