ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหลวง  1 1 1
2 บ้านตุ้มเหนือ  1 1 1
3 บ้านตีนเป็ด  เรียนร่วม 1 1 1
4 บ้านม่อนป่ายาง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองบัวคำ  ปกติ 1 1 1
6 บ้านขุนห้วยไคร้  ปกติ 1 1 1
7 บ้านผาแล  ปกติ 1 1 1
8 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
9 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
10 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)  ปกติ 1 1 1
11 บ้านชมภู  ปกติ 1 1 1
12 บ้านห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านตองม่วงชุม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านขอนซุง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านดอนไชย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านปางค่า  เรียนร่วม 1 1 1
17 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเวียงหวาย  ปกติ 1 1 1
19 บ้านห้วยซ้อ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านแจมป๋อง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านห้วยเอียน  ปกติ 1 1 1
22 บ้านป่าซาง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านศรีลานนา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)  ปกติ 1 1 1
25 "บ้านห้วยก้าง""รัฐประชาสงเคราะห์"""  ปกติ 1 1 1
26 บ้านครึ่งใต้  ปกติ 1 1 1
27 บ้านแม่ต๋ำน้อย  1 1 1
28 บ้านต้านาล้อม  ปกติ 1 1 1
29 บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม 1 1 1
30 บ้านใหม่สุขสันต์  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดอนดินแดง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านงิ้วใหม่  ปกติ 1 1 1
33 บ้านปล้องส้าน  เรียนร่วม 1 1 1
34 จำไฮบ้านเหล่า  ปกติ 1 1 1
35 บ้านปล้องใต้  ปกติ 1 1 1
36 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว  ปกติ 1 1 1
37 บ้านป่าม่วง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย  ปกติ 1 1 1
39 บ้านทุ่งโห้ง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า  ปกติ 1 1 1
41 บ้านบุญนาค  ปกติ 1 1 1
42 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
43 บ้านใหม่โชคชัย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านก๊อ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านทุ่งซางดงหลวง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านลุงท่าเจริญ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองเตา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านส้าน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านโล๊ะ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านทุ่งคำ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านดอนมหาวัน  ปกติ 1 1 1
53 บ้านบุญเรือง  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านต้นเขือง  ปกติ 1 1 1
55 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองเสา  ปกติ 1 1 1
57 บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านน้ำม้า  ปกติ 1 1 1
60 บ้านสันหลวงสามัคคี  ปกติ 1 1 1
61 บ้านปากอิง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านป่าตึงงาม  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
65 บ้านศรีสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 บ้านร่องกอก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านป่ารวก  ปกติ 1 1 1
68 บ้านแม่ต๋ำกลาง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านห้วยเดื่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)  ปกติ 1 1 1
71 บ้านต้นปล้อง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
74 บ้านแม่ลอยไร่  ปกติ 1 1 1
75 บ้านป่ามื่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 บ้านสันปูเลย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านรักถิ่นไทย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
79 บ้านสันทรายมูล  ปกติ 1 1 1
80 บ้านครึ่ง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านดอนแยง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านสันป่าบง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
84 บ้านทุ่งอ่าง  ปกติ 1 1 1
85 ศรีสว่าง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านโนนสมบูรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
87 บ้านป่าจี้  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านหก  เรียนร่วม 1 1 1
89 บ้านเขียะ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)  ปกติ 1 1 1
91 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
92 บ้านเกี๋ยงใต้  ปกติ 1 1 1
93 วัดพระเกิดคงคาราม  ปกติ 1 1 1
รวม