ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านป่าขุย  1 1 1
2 บ้านท่ารั้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
3 บ้านปางแดง  1 1 1
4 บ้านแม่หวาน  ปกติ 1 1 1
5 บ้านแม่ดอกแดง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านปางน้ำถุ  ปกติ 1 1 1
7 วัดป่าตาล  ปกติ 1 1 1
8 วัดบ้านน้อย  ปกติ 1 1 1
9 วัดสันโค้ง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านออนกลาง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านดอนปิน  เรียนร่วม 1 1 1
12 บ้านม่วงโตน  ปกติ 1 1 1
13 วัดดอนชัย  ปกติ 1 1 1
14 วัดเปาสามขา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านป่าป้อง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านแม่ฮ้อยเงิน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านป่างิ้ว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านแม่จ้อง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านป่าสักงาม  ปกติ 1 1 1
20 วัดหนองป่าครั่ง  ปกติ 1 1 1
21 วัดสันกลางเหนือ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านมอญ  เรียนร่วม 1 1 1
23 บ้านตลาดขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
24 ศรีเนห์รู  ปกติ 1 1 1
25 วัดเมืองสาตร  ปกติ 1 1 1
26 บ้านออนหลวย  ปกติ 1 1 1
27 วัดทรายมูล  ปกติ 1 1 1
28 เทพเสด็จวิทยา  ปกติ 1 1 1
29 วัดร้องวัวแดง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
31 วัดบ้านโห้ง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านแม่ปูคา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโป่งกุ่ม  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปงป่าเอื้อง  ปกติ 1 1 1
35 วัดแม่ผาแหน  ปกติ 1 1 1
36 บ้านร้องขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
37 วัดบ้านม่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
38 แม่ตะไคร้  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสันทราย  ปกติ 1 1 1
40 บ้านกอสะเลียม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสันต้นม่วงเหนือ  ปกติ 1 1 1
42 โป่งน้ำร้อนวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
43 บ้านป่าไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
44 สังวาลย์วิทยา  ปกติ 1 1 1
รวม