ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านต้นขาม  เรียนร่วม 1 1 1
2 บ้านช้างใน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านก๋ายน้อย  1 1 1
4 บ้านผึ้ง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านทับเดื่อ  ปกติ 1 1 1
6 บ้านสะลวงนอก  1 1 1
7 วัดแม่เลย  1 1 1
8 บ้านป่าไหน่  1 1 1
9 บ้านท่ามะเกี๋ยง  1 1 1
10 บ้านป่าเหมือด  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแม่แต  1 1 1
13 บ้านกิ่วเสือ  1 1 1
14 บ้านหนองมะจับ  ปกติ 1 1 1
15 วัดบ้านป้อก  ปกติ 1 1 1
16 วัดปางเติม  ปกติ 1 1 1
17 บ้านศรีงาม  ปกติ 1 1 1
18 ประชาสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านป่าก้าง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหลวง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโปง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านเมืองขอน  ปกติ 1 1 1
24 บ้านขุนแจ๋  ปกติ 1 1 1
25 บ้านนาหืก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
26 ประดู่วิทยา  ปกติ 1 1 1
27 วัดแม่กะ  ปกติ 1 1 1
28 วัดหนองออน  ปกติ 1 1 1
29 บ้านแม่เลา  ปกติ 1 1 1
30 บ้านปางกว้าง  ปกติ 1 1 1
31 วัดปางมะกล้วย  ปกติ 1 1 1
32 วัดนาเม็ง  ปกติ 1 1 1
33 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเป้าวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
35 บ้านดงเจริญชัย  เรียนร่วม 1 1 1
36 ชุมชนบ้านแม่สาบ  ปกติ 1 1 1
37 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสันป่าตอง  เรียนร่วม 1 1 1
40 ชุมชนวัดช่อแล  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม 1 1 1
42 บ้านใหม่  เรียนร่วม 1 1 1
43 วัดช่อแลสาขาบ้านดง  เรียนร่วม 1 1 1
44 บ้านแม่ย่อย  ปกติ 1 1 1
45 บ้านปง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านผาหมอน  ปกติ 1 1 1
47 ภูดินวิทยา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านห้วยน้ำจาง  1 1 1
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
51 หัวฝายวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
52 บ้านแม่นาป้าก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
53 วัดแม่หอพระ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
54 วัดสันคะยอม  ปกติ 1 1 1
55 วัดทุ่งหลวง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านแม่แสะ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านเมืองก๊ะ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านน้ำริน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านแม่ไคร้  ปกติ 1 1 1
60 บ้านสันปง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านต้นรุง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า  ปกติ 1 1 1
63 สันป่ายางวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
64 บ้านกองแหะ  ปกติ 1 1 1
65 สันป่าตึงวิทยาคาร  เรียนร่วม 1 1 1
66 วัดงิ้วเฒ่า  ปกติ 1 1 1
67 บ้านปางฮ่าง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านแม่แฝก  ปกติ 1 1 1
69 หนองหล่มวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 บ้านหนองบัวหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
71 วัดอมลอง  ปกติ 1 1 1
72 มูลนิธิมหาราช 5  ปกติ 1 1 1
73 ชุมชนบ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
74 วัดห้วยไร่  ปกติ 1 1 1
75 บ้านป่าฮิ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 บ้านนากู่  ปกติ 1 1 1
77 บ้านแม่แมม  ปกติ 1 1 1
78 บ้านปางเปา  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านแม่ขะจาน  เรียนร่วม 1 1 1
80 พร้าวบูรพา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองก๋าย  เรียนร่วม 1 1 1
82 บ้านเขื่อนผาก  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านเอียก  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านปางขุม  ปกติ 1 1 1
85 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก  ปกติ 1 1 1
86 บ้านปางไฮ  ปกติ 1 1 1
87 ป่าบงห้วยฮ่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
88 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 วัดทรายมูล  ปกติ 1 1 1
รวม