ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยปู  ปกติ 1 1 1
3 บ้านฮ่างต่ำ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองเต็ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
5 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
6 บ้านวังมะริว  ปกติ 1 1 1
7 บ้านต้นส้าน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านแม่งอนกลาง  ปกติ 1 1 1
9 วัดอรัญญวาสี  ปกติ 1 1 1
10 บ้านปงตำ  ปกติ 1 1 1
11 บ้านดงป่าลัน  ปกติ 1 1 1
12 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8  ปกติ 1 1 1
13 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3  ปกติ 1 1 1
14 ดอยสามหมื่น  ปกติ 1 1 1
15 บ้านสันม่วง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านห้วยบอน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
18 บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
21 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
22 บ้านสันทราย  ปกติ 1 1 1
23 บ้านผาแดง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านดอนชัย  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสันต้นเปา  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองตุ้ม  ปกติ 1 1 1
27 บ้านป่างิ้ว  ปกติ 1 1 1
28 บ้านป่าบง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านสันปอธง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านป่าบง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านแม่ขิ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านสบคาบ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านถ้ำตับเตา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองขวาง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านศรีดอนชัย  ปกติ 1 1 1
36 บ้านแม่ใจ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยห้อม  ปกติ 1 1 1
38 บ้านห้วยต้นตอง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านดอน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทุ่งละคร  ปกติ 1 1 1
42 บ้านถ้ำ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านออน  ปกติ 1 1 1
44 วัดจอมคีรี  ปกติ 1 1 1
45 บ้านสันป่าเกี๊ยะ  ปกติ 1 1 1
46 วัดปางมะโอ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านทุ่งหลุก  ปกติ 1 1 1
48 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
49 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  ปกติ 1 1 1
รวม