ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดศรีสุพรรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
2 บ้านกวน  ปกติ 1 1 1
3 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหัวข่วง  ปกติ 1 1 1
5 ชุมชนวัดปากกอง  ปกติ 1 1 1
6 วัดช่างคำ  ปกติ 1 1 1
7 วัดศรีดอนชัย  ปกติ 1 1 1
8 วัดหนองหลั้ว  ปกติ 1 1 1
9 บ้านห้วยน้ำขาว  ปกติ 1 1 1
10 บ้านทุ่งหลวง  ปกติ 1 1 1
11 วัดเทพาราม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านม่วงพี่น้อง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านดงป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
14 วัดดอนชื่น  ปกติ 1 1 1
15 บ้านเจริญสามัคคี  ปกติ 1 1 1
16 วัดสองแคว  ปกติ 1 1 1
17 บ้านดอยหล่อ  ปกติ 1 1 1
18 วัดช่างกระดาษ  ปกติ 1 1 1
19 วัดท่ากาน  ปกติ 1 1 1
20 วัดห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
21 ไตรมิตรวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
22 วัดสารภีวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
23 วัดมะกับตองหลวง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านแสนตอ  ปกติ 1 1 1
25 วัดศรีล้อม  ปกติ 1 1 1
26 วัดทุ่งศาลา  ปกติ 1 1 1
27 วัดพระเจ้าเหลื้อม  ปกติ 1 1 1
28 วัดหนองครอบ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
29 บ้านเหล่าป่าฝาง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแม่ขาน  ปกติ 1 1 1
31 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง  ปกติ 1 1 1
32 เวียงเศรษฐีวิทยา  ปกติ 1 1 1
33 วัดสามหลัง  เรียนร่วม 1 1 1
34 บ้านใหม่ปางเติม  ปกติ 1 1 1
35 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
36 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
37 วัดอุเม็ง  ปกติ 1 1 1
38 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
39 บ้านร่องน้ำ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านแม่กุ้งหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
41 วัดดงป่างิ้ว  ปกติ 1 1 1
42 วัดตำหนัก  ปกติ 1 1 1
43 วัดพญาชมภู  ปกติ 1 1 1
44 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์  ปกติ 1 1 1
45 บ้านไร่  ปกติ 1 1 1
46 วัดศิริชัยนิมิตร  ปกติ 1 1 1
47 วัดวังขามป้อม  ปกติ 1 1 1
48 วัดคีรีเขต  ปกติ 1 1 1
49 วัดสันดอนมูล  ปกติ 1 1 1
50 บ้านพันตน  ปกติ 1 1 1
51 บ้านวังศรี  ปกติ 1 1 1
52 ดอนชัยวิทยาคาร  เรียนร่วม 1 1 1
53 วัดขุนคง  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านท่าขุนคง  เรียนร่วม 1 1 1
55 วัดรัตนาราม  เรียนร่วม 1 1 1
56 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
57 วัดทุ่งหลุก  เรียนร่วม 1 1 1
58 วัดท่าโป่ง  เรียนร่วม 1 1 1
59 วัดท้องฝาย  เรียนร่วม 1 1 1
60 วัดวังผาปูน  เรียนร่วม 1 1 1
61 วัดสว่างอารมณ์  เรียนร่วม 1 1 1
62 วัดบุปผาราม  เรียนร่วม 1 1 1
63 วัดศรีดอนชัย  ปกติ 1 1 1
รวม