ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกองวะ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านแปลง 2  1 1 1
3 บ้านฉิมพลี  ปกติ 1 1 1
4 บ้านโปงทุ่ง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านยางแก้ว  ปกติ 1 1 1
6 บ้านถิ่นสำราญ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านใบหนา  ปกติ 1 1 1
8 บ้านห่างหลวง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านแอ่นใหม่  ปกติ 1 1 1
10 ตรีมิตรวิทยา  ปกติ 1 1 1
11 บ้านขุน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแม่สะนาม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านดอกแดง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
15 ศูนย์อพยพแปลง 8  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหางดง  ปกติ 1 1 1
17 บ้านงิ้วสูง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านนาไคร้  ปกติ 1 1 1
19 บ้านผีปานเหนือ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านผาแตน  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโค้งงาม  ปกติ 1 1 1
22 บ้านกิ่วลม  ปกติ 1 1 1
23 บ้านแม่บวน  ปกติ 1 1 1
24 บ้านแม่สะเต  ปกติ 1 1 1
25 บ้านแม่ตื่น  ปกติ 1 1 1
26 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง  เรียนร่วม 1 1 1
28 บ้านห้วยปูลิง  1 1 1
29 บ้านไร่  ปกติ 1 1 1
30 ชุมชนบ้านแม่ทัง  ปกติ 1 1 1
31 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด  ปกติ 1 1 1
32 บ้านดงดำ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านแปลง 5  ปกติ 1 1 1
34 บ้านดอยคำ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านสันติสุข  ปกติ 1 1 1
36 บ้านเด่นวิทยา  ปกติ 1 1 1
37 บ้านวังหลวง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านแม่อมลอง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านแม่โขง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านแม่ลอง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านนาคอเรือ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านวังหม้อ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านวังกอง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านห้วยฝาง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านบ่อสลี  ปกติ 1 1 1
46 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน  เรียนร่วม 1 1 1
47 บ้านตีนตก  ปกติ 1 1 1
48 บ้านตาลใต้  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองผักบุ้ง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านผาจุก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านกองหิน  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหลังท่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
53 บ้านหนองบัวคำ  ปกติ 1 1 1
รวม