ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)  1 1 1
2 ลุ่มโป่งเสี้ยว  1 1 1
3 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี  1 1 1
4 บ้านหนองกวาง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองโสน  1 1 1
6 บ้านท่าแย้  ปกติ 1 1 1
7 วัดถ้ำองจุ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านพุประดู่  ปกติ 1 1 1
9 บ้านวังปลาหมู  ปกติ 1 1 1
10 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านวังตะเคียน  ปกติ 1 1 1
12 วัดไทยวิวัฒนาราม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเขาปูน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาตก  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองอีเห็น  ปกติ 1 1 1
16 บ้านดอนสว่าง  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
17 วัดพุน้อย  ปกติ 1 1 1
18 วัดถ้ำอ่างหิน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านองหลุ  ปกติ 1 1 1
20 วัดถ้ำมังกรทอง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านกลอนโด  ปกติ 1 1 1
22 บ้านดงยาง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านถ้ำ  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหม่องกระแทะ  ปกติ 1 1 1
25 บ้านท่าหวี  ปกติ 1 1 1
26 บ้านทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
27 บ้านท่าโป่ง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านทับศิลา  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองสามพราน  ปกติ 1 1 1
30 บ้านท่ามะนาว  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองหอย  ปกติ 1 1 1
32 วัดท่าล้อ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)  ปกติ 1 1 1
34 บ้านรางสะเดา  ปกติ 1 1 1
35 วัดบ้านยาง  ปกติ 1 1 1
36 วัดหนองตะครอง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยตลุง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านรางจิก  ปกติ 1 1 1
39 บ้านนากาญจน์  ปกติ 1 1 1
40 บ้านท่าเสด็จ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองน้ำขุ่น  ปกติ 1 1 1
42 บ้านเนินไพร  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโป่งโก  ปกติ 1 1 1
44 บ้านท่ามะไฟ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านพุน้ำเปรี้ยว  ปกติ 1 1 1
46 บ้านดอนคราม  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองปากดง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองปล้อง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านวังเย็น  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านหนองกลางพง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองมงคล  ปกติ 1 1 1
52 วัดท่าโป๊ะ  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแหลมทอง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโกรกตารอด  ปกติ 1 1 1
56 บ้านท่าสนุ่น  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
58 บ้านห้วยนาคราช  ปกติ 1 1 1
59 ตชด.บ้านประตูด่าน  ปกติ 1 1 1
60 วัดลําสำรอง  ปกติ 1 1 1
61 ท่าพะเนียดกุญชร  ปกติ 1 1 1
62 จํารูญเนติศาสตร์  ปกติ 1 1 1
63 บ้านช่องกระทิง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 พัฒน์พงศ์  ปกติ 1 1 1
รวม