ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านแปะ  ปกติ 1 1 1
2 วัดพระบาท  1 1 1
3 บ้านห้วยน้ำดิบ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านโรงวัว  1 1 1
5 บ้านพุย สาขาพุยใต้  ปกติ 1 1 1
6 บ้านเมืองอาง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านสบแปะ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านแม่สอย  ปกติ 1 1 1
9 บ้านทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
10 บ้านต่อเรือ  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสบวาก  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแม่วาก  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่มะลอ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านแม่แฮใต้  1 1 1
15 บ้านหนองคัน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านขุนแม่นาย  ปกติ 1 1 1
17 วัดพุทธนิมิตร  ปกติ 1 1 1
18 บ้านแม่แดดน้อย  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหาดนาค  ปกติ 1 1 1
20 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น  ปกติ 1 1 1
21 บ้านแปะสามัคคี  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเมืองกลาง  ปกติ 1 1 1
23 ป่ากล้วยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านแม่ตะละเหนือ  ปกติ 1 1 1
25 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านสามสบ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเฮาะวิทยา  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแม่หอย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านขุนแตะ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านวังน้ำหยาด  ปกติ 1 1 1
31 บ้านขุนยะ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านสองธาร  ปกติ 1 1 1
33 บ้านน้ำตกแม่กลาง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านทัพ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านแม่ปาน  ปกติ 1 1 1
36 บ้านอมขูด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านใหม่สารภี  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน  ปกติ 1 1 1
39 บ้านห้วยปู  ปกติ 1 1 1
40 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้  ปกติ 1 1 1
41 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด  ปกติ 1 1 1
42 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย  ปกติ 1 1 1
43 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร  ปกติ 1 1 1
45 บ้านอมเม็ง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย  ปกติ 1 1 1
47 บ้านผาละปิ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้วยสะแพด  ปกติ 1 1 1
50 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป  ปกติ 1 1 1
51 บ้านข่วงเปาใต้  ปกติ 1 1 1
52 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  ปกติ 1 1 1
53 บ้านแม่มุ  ปกติ 1 1 1
54 บ้านผานัง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านสบแม่รวม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านเนินวิทยา  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย  ปกติ 1 1 1
58 บ้านห้วยผา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านบนนา  ปกติ 1 1 1
60 บ้านขุนแม่หยอด  ปกติ 1 1 1
61 บ้านนากลาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านท่าหลุก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านแม่ตูม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม