ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดทุ่งหินผุด  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองชวด  ปกติ 1 1 1
3 บ้านเขาติง  1 1 1
4 บ้านหนองเรี้ย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านคลองทรายขาว  ปกติ 1 1 1
6 บ้านยวนโปะ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านปากไพ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านกลางนา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านควนสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
10 หนองผักฉีด  ปกติ 1 1 1
11 บ้านท่าข้าม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านควนเคี่ยม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านโพรงจระเข้  ปกติ 1 1 1
14 วัดแจ้ง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านช่อง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านนานิน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านทุ่งศาลา  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเขาไม้แก้ว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองยวน  ปกติ 1 1 1
20 บ้านยูงงาม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านปากห้วย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านท่าคลอง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านไร่หลวง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านควนยวน  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสุโสะ  ปกติ 1 1 1
26 วัดชลวาปีวิหาร  ปกติ 1 1 1
27 บ้านปากคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
28 บ้านแหลม  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองชุมแสง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านทุ่งเกาะญวน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านทุ่งนา  ปกติ 1 1 1
32 วัดท่าพญา  ปกติ 1 1 1
33 วัดสาริการาม  ปกติ 1 1 1
34 บ้านป่าแก่  ปกติ 1 1 1
35 วัดเกาะมะม่วง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านด่าน  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยเร็จ  ปกติ 1 1 1
38 หาดสำราญ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านทอนพลา  ปกติ 1 1 1
40 บ้านทุ่งส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
41 วัดโพธาราม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านทุ่งนา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านนายายหม่อม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเขาหลัก  ปกติ 1 1 1
45 ไทรงาม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านทุ่งปาหนัน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านบางด้วน  ปกติ 1 1 1
48 บ้านท่าบันได  ปกติ 1 1 1
49 บ้านคลองปะเหลียน  ปกติ 1 1 1
50 วัดโคกพิกุล  ปกติ 1 1 1
51 ทุ่งไทรทอง  ปกติ 1 1 1
52 วัดโหละคล้า  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองโต๊ะ  ปกติ 1 1 1
54 วัดอัมพวัน  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโคกรัก  ปกติ 1 1 1
56 วัดควนวิไล  ปกติ 1 1 1
57 บ้านควนอินทนินงาม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านนาโตง  ปกติ 1 1 1
59 วัดศรีสุวรรณาราม  ปกติ 1 1 1
60 บ้านตะเสะ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านท่าเทศ  ปกติ 1 1 1
62 วัดนางประหลาด  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหัวควน  ปกติ 1 1 1
64 วัดสันติวัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 วัดไพรสนฑ์  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านโคกมะม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 วัดโพรงจระเข้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 บ้านวังเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
69 บ้านห้วยด้วน  ปกติ 1 1 1
70 บ้านบกหัก  ปกติ 1 1 1
71 บ้านลำปลอกเหนือ  ปกติ 1 1 1
72 ทุ่งรวงทอง  ปกติ 1 1 1
73 วัดนิคมประทีป  ปกติ 1 1 1
74 บ้านคลองขุด  เรียนร่วม 1 1 1
รวม