ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านเขาไม้แก้ว  ปกติ 1 1 1
2 บ้านควนเลียบ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านแหลม  ปกติ 1 1 1
4 บ้านจุปะ  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านปาเต  ปกติ 1 1 1
6 บ้านไสบ่อ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา  ปกติ 1 1 1
8 สวนป่าประชาอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
9 บ้านทุ่งขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
10 บ้านทุ่งยางงาม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ 1 1 1
12 บ้านคลองชีล้อม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านทุ่งอิฐ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านผมเด็น  ปกติ 1 1 1
15 บ้านห้วยน้ำเย็น  ปกติ 1 1 1
16 บ้านควนอารี  ปกติ 1 1 1
17 บ้านป่าเตียว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหาดยาว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านน้ำฉา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านทุ่งสมอ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านย่านซื่อ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเหนือคลอง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
24 บ้านควนหนองกก  ปกติ 1 1 1
25 บ้านลำแพะ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านแตะหรำ  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านทุ่งยาง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเขาพรุเสม็ด  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหน้าเขา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเขาโอน  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเกาะลิบง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
36 วัดสิทธิโชค  ปกติ 1 1 1
37 วัดทุ่งใหญ่  ปกติ 1 1 1
38 บ้านท่ามะปราง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านไร่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองราโพ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านจิจิก  ปกติ 1 1 1
42 วัดปากแจ่ม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกันตังใต้  ปกติ 1 1 1
44 วัดถ้ำพระพุทธ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านพรุจูด  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยไทร  ปกติ 1 1 1
47 บ้านท่าปาบ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านบางเตา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านควนหนองยาง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองมวง  ปกติ 1 1 1
51 วัดกาญจน์บริรักษ์  ปกติ 1 1 1
52 บ้านบางหมาก  ปกติ 1 1 1
53 บ้านตะเคียนหลบฟ้า  ปกติ 1 1 1
54 วัดควนธานี  ปกติ 1 1 1
55 บ้านบางหมากน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
56 บ้านน้ำราบ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองยูง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
58 บ้านป่ายาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
59 วัดควนไทร  ปกติ 1 1 1
รวม