ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดตะกาง  1 1 1
2 บ้านทุ่งไก่ดัก  1 1 1
3 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)  1 1 1
4 บ้านท่าประดู่  ปกติ 1 1 1
5 บ้านเนินตาแมว  1 1 1
6 บ้านสวนใน  1 1 1
7 วัดหนองคันทรง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว  1 1 1
9 วัดห้วงน้ำขาว  1 1 1
10 บ้านเปร็ดใน  1 1 1
11 บ้านบางปรง  1 1 1
12 วัดอ่าวใหญ่  1 1 1
13 บ้านแหลมพร้าว  1 1 1
14 บ้านตาหนึก  1 1 1
15 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
16 วัดดินแดง  1 1 1
17 วัดเสนาณรงค์  1 1 1
18 วัดท่าหาด  1 1 1
19 วัดพนมพริก  1 1 1
20 บ้านหนองแฟบ  1 1 1
21 บ้านคลองแอ่ง  1 1 1
22 บ้านตางาม  1 1 1
23 บ้านธรรมชาติล่าง  เรียนร่วม 1 1 1
24 วัดทองธรรมชาติ  1 1 1
25 บ้านอ่าวตาลคู่  เรียนร่วม 1 1 1
26 วัดบางปิดบน  เรียนร่วม 1 1 1
27 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  1 1 1
28 บ้านคลองเจ้า  1 1 1
29 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)  1 1 1
30 วัดวัชคามคชทวีป  1 1 1
31 วัดสะพานหิน  1 1 1
32 บ้านมะนาว  1 1 1
33 บ้านห้วงพัฒนา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
35 วัดห้วงโสม  ปกติ 1 1 1
36 บ้านปะเดา  ปกติ 1 1 1
37 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)  ปกติ 1 1 1
38 อนุบาลเกาะช้าง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านด่านชุมพล  ปกติ 1 1 1
40 บ้านจัดสรร  ปกติ 1 1 1
41 บ้านมณฑล  ปกติ 1 1 1
42 วัดสลัก  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเนินดินแดง  ปกติ 1 1 1
44 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)  ปกติ 1 1 1
45 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง  ปกติ 1 1 1
46 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านนาเกลือ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านโขดทราย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านอ่าวพร้าว  ปกติ 1 1 1
50 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
51 บ้านบางเบ้า  ปกติ 1 1 1
52 บ้านคลองมะนาว  ปกติ 1 1 1
รวม