ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโพรงตะเข้  1 1 1
2 บ้านหนองกระโห้  1 1 1
3 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง  1 1 1
4 บ้านชะลาด  1 1 1
5 ชุมชนบ้านวังหิน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านท่าเล่  1 1 1
7 บ้านท่าตะคร้อ  1 1 1
8 บ้านลานเต็ง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
10 เสริมปัญญา  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านดงยาง  ปกติ 1 1 1
13 เด่นวิทยา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองบัวใต้  ปกติ 1 1 1
15 บ้านตะเคียนด้วน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านเนินมะลื่น  ปกติ 1 1 1
17 ชุมชนบ้านแม่ยะ  ปกติ 1 1 1
18 บ้านคลองไม้แดง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านน้ำด้วน  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสามเงา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านแม่พะยวบ  ปกติ 1 1 1
22 วัดสามเงา  ปกติ 1 1 1
23 บ้านวังม่วง  ปกติ 1 1 1
24 วัดปากห้วยไม้งาม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านเกาะลาน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านห้วยแม่บอน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านลานสาง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านป่ายางใต้  ปกติ 1 1 1
29 บ้านวังตำลึง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านฉลอม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองปลาไหล  ปกติ 1 1 1
32 บ้านห้วยเหลือง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเกาะอ้ายด้วน  ปกติ 1 1 1
34 ประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102  ปกติ 1 1 1
36 บ้านโสมง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านวังไม้ส้าน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านใหม่เสรีธรรม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านวังประจบ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองชะลาบ  เรียนร่วม 1 1 1
41 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
42 บ้านสันป่าป๋วย  ปกติ 1 1 1
43 ชุมชนบ้านไม้งาม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านท้องฟ้า  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล  ปกติ 1 1 1
46 บ้านทุ่งกระเชาะ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านท่าปุยตก  ปกติ 1 1 1
48 บ้านปากวัง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านนาตาโพ  ปกติ 1 1 1
50 วัดพระธาตุน้อย  ปกติ 1 1 1
51 สว่างวิทยา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านดงลาน  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคลองสัก  ปกติ 1 1 1
54 บ้านตลุกป่าตาล  ปกติ 1 1 1
55 บ้านลานมะคร้อ  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทุ่งกง  1 1 1
58 บ้านหนองบัวเหนือ  ปกติ 1 1 1
59 บ้านท่าไผ่  ปกติ 1 1 1
60 บ้านอูมวาบ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านสันกลาง  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยนึ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
รวม