ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 กลาโหมราชเสนา  ปกติ 1 1 1
2 บ้านน้ำดิบ  1 1 1
3 บ้านขุนห้วยนกแล  ปกติ 1 1 1
4 บ้านปูแป้  ปกติ 1 1 1
5 บ้านทุ่งมะขามป้อม  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแม่กลองเก่า  ปกติ 1 1 1
7 บ้านห้วยไม้แป้น  ปกติ 1 1 1
8 บ้านจกปก  ปกติ 1 1 1
9 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านพะละ  ปกติ 1 1 1
11 บ้านห้วยผาลาด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
12 บ้านแม่ตาวใต้  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี  ปกติ 1 1 1
18 บ้านห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านแม่กุหลวง  ปกติ 1 1 1
20 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
21 บ้านทีกะเป่อ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง  เรียนร่วม 1 1 1
23 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม