ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดวังไทร  ปกติ 1 1 1
2 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)  ปกติ 1 1 1
3 วังดอกไม้  ปกติ 1 1 1
4 วัดพรหมเพชร  ปกติ 1 1 1
5 บ้านคลอง 1  ปกติ 1 1 1
6 วัดหนองคันจาม  ปกติ 1 1 1
7 วัดกุฎีเตี้ย  ปกติ 1 1 1
8 วัดท่าชัย  ปกติ 1 1 1
9 วัดคลองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
10 วัดเอี่ยมประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านดอนเจริญ  ปกติ 1 1 1
13 ชุมชนบ้านคลองเหมือง  ปกติ 1 1 1
14 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)  ปกติ 1 1 1
15 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
16 วัดสันติวัฒนาราม  ปกติ 1 1 1
17 วัดปากคลองพระอาจารย์  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
19 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเตยใหญ่  ปกติ 1 1 1
21 วัดจันทร์เรือง  ปกติ 1 1 1
22 วันครู 2504  ปกติ 1 1 1
23 วัดเกาะกระชาย  ปกติ 1 1 1
24 วัดวังตูม  ปกติ 1 1 1
25 วัดศรีสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
26 วัดโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
27 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
28 วัดหุบเมย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคลอง 23  ปกติ 1 1 1
30 วัดท่าทราย(พิมพานุสร)  ปกติ 1 1 1
31 วัดโบสถ์เจริญธรรม  ปกติ 1 1 1
32 วัดท่ามะปราง  ปกติ 1 1 1
33 วัดนาหินลาด  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคลอง 30  ปกติ 1 1 1
35 วัดสบกเขียว  ปกติ 1 1 1
36 วัดใหม่พงษ์โสภณ  เรียนร่วม 1 1 1
37 วัดอรุณรังษี  ปกติ 1 1 1
38 วัดเนินหินแร่  ปกติ 1 1 1
39 วัดบางนางเล็ก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
40 บ้านบุ่งเข้  ปกติ 1 1 1
41 วัดลำบัวลอย  ปกติ 1 1 1
42 วัดบางหอย  ปกติ 1 1 1
43 บ้านช่องตะเคียน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านกำแพงเศียร  ปกติ 1 1 1
45 วัดหนองเคี่ยม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านเขาเพิ่ม  ปกติ 1 1 1
47 วัดเนินสะอาด  ปกติ 1 1 1
48 บ้านชะวากยาว  ปกติ 1 1 1
49 บ้านคลอง 33  ปกติ 1 1 1
50 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)  ปกติ 1 1 1
51 บ้านชวดบัว  ปกติ 1 1 1
52 บ้านปากคลอง 17  ปกติ 1 1 1
53 วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
54 วัดแหลมไม้ย้อย  ปกติ 1 1 1
55 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านกลางคลอง 30  ปกติ 1 1 1
57 บ้านเขาไม้ไผ่  ปกติ 1 1 1
58 วัดอารีราษฎร์  ปกติ 1 1 1
59 หัวเขาแก้ว  ปกติ 1 1 1
60 วัดโบสถ์การ้อง  ปกติ 1 1 1
61 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
62 บ้านคลองหกวา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านปลายคลอง 22  ปกติ 1 1 1
64 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8  ปกติ 1 1 1
65 วัดโคกลำดวน  ปกติ 1 1 1
66 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)  ปกติ 1 1 1
67 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
68 วัดกุดตะเคียน  ปกติ 1 1 1
69 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
70 วัดวังยายฉิม  ปกติ 1 1 1
71 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)  ปกติ 1 1 1
72 วัดวังทิพย์พันธาราม  ปกติ 1 1 1
73 บ้านคลองใหญ่  ปกติ 1 1 1
74 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
75 วัดสุวรรณศิริ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 บ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 วัดใหม่บำเพ็ญผล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม