ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดศรีวิสารวาจา  ปกติ 1 1 1
2 วัดแหลมมะเกลือ  ปกติ 1 1 1
3 วัดสระพัง  ปกติ 1 1 1
4 วัดทุ่งกระพังโหม  ปกติ 1 1 1
5 บ้านดอนซาก  1 1 1
6 วัดรางปลาหมอ  ปกติ 1 1 1
7 วัดราษฎร์วราราม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านมาบแค  ปกติ 1 1 1
9 วัดดอนเสาเกียด  ปกติ 1 1 1
10 บ้านห้วยขวาง  ปกติ 1 1 1
11 วัดหนองดินแดง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านต้นสำโรง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านรางมูก  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองตัน  ปกติ 1 1 1
15 วัดทุ่งสีหลง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองแก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
17 บ้านบ่อพลับ  เรียนร่วม 1 1 1
18 บ้านหลักเมตร  ปกติ 1 1 1
19 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
20 วัดลาดหญ้าแพรก  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
22 วัดโพธิ์งาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
23 วัดหว้าเอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
24 บ้านหนองบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
25 บ้านห้วยด้วน  ปกติ 1 1 1
26 เมืองเก่ากำแพงแสน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านสามแก้ว  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองเขมร  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคอวัง  ปกติ 1 1 1
30 วัดห้วยพระ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านไร่ต้นสำโรง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านทุ่งน้อย  ปกติ 1 1 1
33 วัดดอนขนาก  ปกติ 1 1 1
34 วัดทัพยายท้าว  ปกติ 1 1 1
35 บ้านอ้อกระทุง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านห้วยปลากด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหัวถนน  ปกติ 1 1 1
38 วัดใหม่ดอนทราย  ปกติ 1 1 1
39 วัดห้วยผักชี  ปกติ 1 1 1
40 วัดสระสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองขาหยั่ง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านนาสร้าง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านลำท่าโพ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองพงเล็ก  ปกติ 1 1 1
45 บ้านทุ่งหัวพรหม  ปกติ 1 1 1
46 วัดสุขวราราม  ปกติ 1 1 1
47 วัดหนองกระพี้  ปกติ 1 1 1
48 วัดลำลูกบัว  ปกติ 1 1 1
49 วัดทุ่งผักกูด  ปกติ 1 1 1
50 วัดหนองปลาไหล  ปกติ 1 1 1
51 วัดห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแหลมกะเจา  ปกติ 1 1 1
รวม