ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านไผ่ล้อม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านคลองนกกระทุง  ปกติ 1 1 1
3 วัดสำโรง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านคลองจินดา  1 1 1
5 บ้านนราภิรมย์  ปกติ 1 1 1
6 บ้านพาดหมอน  ปกติ 1 1 1
7 บ้านไผ่คอกวัว  ปกติ 1 1 1
8 บ้านคลองพระมอพิสัย  ปกติ 1 1 1
9 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
10 วัดพระมอพิสัย  ปกติ 1 1 1
11 วัดไผ่จรเข้  ปกติ 1 1 1
12 บ้านคลองบางกระจัน  ปกติ 1 1 1
13 บ้านรางปลาหมอ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองมหาสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
15 วัดลาดสะแก  ปกติ 1 1 1
16 บ้านห้วยกรด  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหนองปรง  ปกติ 1 1 1
18 วัดไผ่สามตำลึง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบางม่วง  ปกติ 1 1 1
20 วัดทุ่งน้อย  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองปรงกาญจนา  ปกติ 1 1 1
22 บ้านดอนทอง  ปกติ 1 1 1
23 วัดบอนใหญ่  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยพลู  ปกติ 1 1 1
25 วัดสัมปทวน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านไผ่หลวง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหัวอ่าว  ปกติ 1 1 1
28 วัดราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
29 วัดบางช้างเหนือ  ปกติ 1 1 1
30 วัดบางน้อยใน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองมะม่วง  ปกติ 1 1 1
32 วัดไทยาวาส  ปกติ 1 1 1
33 บ้านคลองสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
34 บ้านฉาง  ปกติ 1 1 1
35 วัดบัวปากท่า  ปกติ 1 1 1
36 บ้านตากแดด  ปกติ 1 1 1
37 วัดราษฏร์ศรัทธาราม  ปกติ 1 1 1
38 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
39 วัดรางกำหยาด  ปกติ 1 1 1
40 วัดบางภาษี  ปกติ 1 1 1
41 วัดเกษตราราม  ปกติ 1 1 1
42 วัดเสถียรรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
43 วัดลัฏฐิวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
44 บ้านลาดหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
45 บ้านรางกระทุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
46 วัดบางไผ่นารถ  ปกติ 1 1 1
รวม