ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านดอนม่วง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองหญ้าไซ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านนาราชควายน้อย  ปกติ 1 1 1
4 บ้านท่าลาด  ปกติ 1 1 1
5 บ้านพิมานท่า  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองบัวคำ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านหัวขัวใต้  ปกติ 1 1 1
8 บ้านนาม่วง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านสร้างหิน  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองห้าง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนาบัว  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองกุง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองแซง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านนาทราย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านนาคำโนนขาม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านสุขเกษม  ปกติ 1 1 1
18 บ้านกลางมูลอ้น  ปกติ 1 1 1
19 บ้านนางาม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านวังไฮหนองกุง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  ปกติ 1 1 1
22 บ้านนาป่งคอง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองบัวด่านเก่า  ปกติ 1 1 1
24 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองยาว  ปกติ 1 1 1
27 บ้านดงโชค  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโพนทา  ปกติ 1 1 1
30 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองบึง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาป่ง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเนินสะอาด  ปกติ 1 1 1
35 บ้านดงขวาง  เรียนร่วม 1 1 1
36 บ้านนาบั่ว  ปกติ 1 1 1
37 บ้านคำผาสุก  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโพนสาวเอ้  เรียนร่วม 1 1 1
39 บ้านทรายมูลคำผักแพว  ปกติ 1 1 1
40 บ้านนาคำ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านจรุกเตย  ปกติ 1 1 1
42 บ้านวังโพธิ์  ปกติ 1 1 1
43 บ้านแก่งโพธิ์  ปกติ 1 1 1
44 บ้านดอนข้าวหลาม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองกกคูณ  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสามแยกหัวภูธร  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโพนสวาง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านจำปา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านจอมมณี  ปกติ 1 1 1
51 นาถ่อนท่าวิทยาคาร  เรียนร่วม 1 1 1
52 บ้านนาสะเดา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคำเม็ก  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหนองยอโพนแพง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านดอนกลาง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองโพธิ์วังโน  ปกติ 1 1 1
57 บ้านนาขาม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านเหล่าสำราญ  ปกติ 1 1 1
59 บ้านปลาปากน้อย  ปกติ 1 1 1
60 บ้านวังยาง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านดงมะเอก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยไหล่  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโนนหอม  ปกติ 1 1 1
65 บ้านสร้างแป้น  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองจันทน์  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้อยใต้  ปกติ 1 1 1
69 บ้านนางเลิศ  ปกติ 1 1 1
70 บ้านปากบัง  ปกติ 1 1 1
71 ชุมชนบ้านพิมาน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านบ่อสะอาด  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านหนองสะโน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านนาหัวบ่อ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโพนทัน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหนองแคน  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
79 บ้านนาหลวง  ปกติ 1 1 1
80 ลาดสว่างวิทยา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านไทยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
82 บ้านยอดชาดวิทยา  ปกติ 1 1 1
83 บ้านดงป่ายูง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านนาสีนวล  ปกติ 1 1 1
85 บ้านวังสิม  ปกติ 1 1 1
86 บ้านนาขามส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
87 บ้านนาขาม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านเหิบ  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองลาดควาย  เรียนร่วม 1 1 1
90 ชุมชนบ้านพุ่มแก  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองหมากแก้ว  เรียนร่วม 1 1 1
95 ดอนนางหงส์สงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
96 บ้านคับพวง  ปกติ 1 1 1
97 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
98 บ้านนาหนาด  ปกติ 1 1 1
99 บ้านคำเกิ้ม  เรียนร่วม 1 1 1
100 บ้านนายอน้อย  ปกติ 1 1 1
101 บ้านกอก  ปกติ 1 1 1
102 บ้านสร้างเม็ก  ปกติ 1 1 1
103 บ้านพระซองเหนือ  ปกติ 1 1 1
104 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
105 ชายแดนอนุสรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
106 บ้านวังกะเบา  ปกติ 1 1 1
107 บ้านวังม่วง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านดงก้อม  ปกติ 1 1 1
109 บ้านดงหมู  เรียนร่วม 1 1 1
110 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)  เรียนร่วม 1 1 1
111 บ้านนาทาม  เรียนร่วม 1 1 1
112 บ้านวังยาง  เรียนร่วม 1 1 1
113 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
114 บ้านโนนสังข์  เรียนร่วม 1 1 1
115 บ้านนาโดนเก่า  ปกติ 1 1 1
116 บ้านขอนกองโพนทอง  ปกติ 1 1 1
117 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านกลางน้อย  ปกติ 1 1 1
119 บ้านโคกก่อง  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหนองดินแดง  ปกติ 1 1 1
121 บ้านวังม่วง  ปกติ 1 1 1
122 บ้านโชคอํานวย  ปกติ 1 1 1
123 บ้านตับเต่าโนนจันทร์  ปกติ 1 1 1
124 มรุกขนคร  ปกติ 1 1 1
125 บ้านดงดู่งาม  ปกติ 1 1 1
126 บ้านดอนยานาง  เรียนร่วม 1 1 1
127 บ้านใหม่วังเซือม  ปกติ 1 1 1
128 บ้านดงยอ  ปกติ 1 1 1
129 บ้านกล้วย  ปกติ 1 1 1
130 บ้านวังยาง  ปกติ 1 1 1
131 บ้านขามเฒ่า  ปกติ 1 1 1
132 บ้านนาดี  ปกติ 1 1 1
133 บ้านดอนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหนองญาติ  ปกติ 1 1 1
135 บ้านหนองนางด่อน  ปกติ 1 1 1
136 บ้านบ่อดอกซ้อน  ปกติ 1 1 1
137 บ้านหนองสะโน  ปกติ 1 1 1
138 นาเหนือทุ่งทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
139 บ้านโพนป่าหว้าน  ปกติ 1 1 1
140 บ้านคำชะอี  ปกติ 1 1 1
141 บ้านเหล่าทุ่ง  ปกติ 1 1 1
142 บ้านสุขเจริญ  ปกติ 1 1 1
143 บ้านน้ำบ่อ  เรียนร่วม 1 1 1
144 บ้านทุ่งสว่าง  ปกติ 1 1 1
145 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
146 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  ปกติ 1 1 1
147 บ้านนามนดงติ้ววิทยา  ปกติ 1 1 1
148 บ้านขอนขว้าง  ปกติ 1 1 1
149 บ้านสว่างสำราญ  ปกติ 1 1 1
150 บ้านไผ่ล้อม  ปกติ 1 1 1
151 บ้านกกไฮ  ปกติ 1 1 1
152 บ้านหนองคอง  ปกติ 1 1 1
153 บ้านนาโดนใหม่  ปกติ 1 1 1
154 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)  ปกติ 1 1 1
155 บ้านนาเชือก  ปกติ 1 1 1
156 บ้านหนองหญ้าม้า  ปกติ 1 1 1
157 บ้านแขนนาง  เรียนร่วม 1 1 1
158 บ้านนาโสก  ปกติ 1 1 1
159 บ้านโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
160 บ้านหนองกุดแคน  ปกติ 1 1 1
161 บ้านหนองกุง  ปกติ 1 1 1
162 พระซองวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
รวม