ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์  1 1 1
2 บ้านหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
3 บ้านเขาศาลา  1 1 1
4 บ้านหนองขุย  1 1 1
5 วัดบ้านน้อย  ปกติ 1 1 1
6 บ้านดอนสระ  1 1 1
7 บ้านพนมนาง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านชายธูป  ปกติ 1 1 1
9 วัดหนองโรง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านห้วยด้วน  ปกติ 1 1 1
11 วัดนาพระยา  ปกติ 1 1 1
12 บ้านห้วยลึก  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองเจริญสุข  ปกติ 1 1 1
14 เมตตาจิตต  ปกติ 1 1 1
15 บ้านนาใหม่  ปกติ 1 1 1
16 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
18 บ้านจันทร์ลาดวิทยา  ปกติ 1 1 1
19 บ้านแจงงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
20 บ้านรางยอม  ปกติ 1 1 1
21 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)  ปกติ 1 1 1
22 บ้านบึงวิทยา  ปกติ 1 1 1
23 วัดทุ่งมะกรูด  ปกติ 1 1 1
24 วัดท่ากระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสระจันทอง  ปกติ 1 1 1
26 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านวังรัก  ปกติ 1 1 1
28 บ้านบ่อหว้า  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโป่งกูป  ปกติ 1 1 1
30 วัดเขาตะพั้น  ปกติ 1 1 1
31 บ้านท่าพะเนียง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านไพรงาม  ปกติ 1 1 1
33 วัดห้วยตะเคียน  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองตาคง  ปกติ 1 1 1
35 วัดดงสัก  ปกติ 1 1 1
36 บ้านซ่อง  ปกติ 1 1 1
37 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองตาแพ่ง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโคราช  ปกติ 1 1 1
40 บ้านทุ่งมังกะหร่า  ปกติ 1 1 1
41 วัดหนองลาน  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองตายอด  ปกติ 1 1 1
43 บ้านอ่างหิน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองกรด  ปกติ 1 1 1
รวม