ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านนางัว  1 1 1
2 บ้านดงหนองบัว  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
4 บ้านอ้วน  1 1 1
5 บ้านนาพระ  ปกติ 1 1 1
6 บ้านตาลปากน้ำ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านโคกยาว  1 1 1
8 บ้านม่วงชี  ปกติ 1 1 1
9 บ้านดอนสะฝาง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านนาดีหัวภู  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนาเพียง  1 1 1
12 บ้านนาผักปอด  ปกติ 1 1 1
13 บ้านดงขวาง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านดอนพะธาย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านน้อยนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านท่าจำปา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโคกพะธาย  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองบาท้าว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านยางงอย  ปกติ 1 1 1
20 บ้านตาล  ปกติ 1 1 1
21 บ้านนาหนองบก  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
24 บ้านพืชผล  ปกติ 1 1 1
25 บ้านดอนบาก  ปกติ 1 1 1
26 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
27 บ้านนาเพียง  เรียนร่วม 1 1 1
28 บ้านดอนติ้ว  ปกติ 1 1 1
29 บ้านท่าแต้ปุ่งแก  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแค  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโพนสว่าง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโคกสายทอง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านอุ่มไผ่  ปกติ 1 1 1
35 บ้านศรีเวินชัย  ปกติ 1 1 1
36 บ้านปากทวย  ปกติ 1 1 1
37 บ้านคําสว่าง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านเหล่า  ปกติ 1 1 1
39 บ้านเทพนิมิตร  ปกติ 1 1 1
40 บ้านดอนมะจ่าง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านอ้อวังหมากเห็บ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองท่ม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
44 บ้านขามเตี้ยน้อย  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหัวหาด  ปกติ 1 1 1
46 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเสียวสงคราม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านดอนแดงดอนดู่  ปกติ 1 1 1
49 บ้านนากะทืมโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
50 บ้านท่าพันโฮง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านเหล่าศรีโหนโห่  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนาเดื่อ  ปกติ 1 1 1
54 บ้านโนนกุง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโคกศรี  ปกติ 1 1 1
57 บ้านเหล่าหนาด  ปกติ 1 1 1
58 บ้านไชยศรี  ปกติ 1 1 1
59 ประชาสนธิ์นุสรณ์  ปกติ 1 1 1
60 บ้านนาโดโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
61 บ้านนากระแต้  ปกติ 1 1 1
62 บ้านท่าเรือ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านนานอ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านแพงโคก  เรียนร่วม 1 1 1
65 บ้านนายาง  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านแพงสะพัง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านธาตุ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเชียงยืน  ปกติ 1 1 1
69 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโพนขาว  ปกติ 1 1 1
71 บ้านจอมศรี  ปกติ 1 1 1
72 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
74 บ้านนาข่าคำพอก  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโพนงาม  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโพนแดง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านโพนตูมหนองแสง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านวังโพธิ์  ปกติ 1 1 1
79 บ้านนาผักหมนาหมากแงว  ปกติ 1 1 1
80 บ้านสามัคคี  ปกติ 1 1 1
81 บ้านดง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ 1 1 1
84 บ้านนาดอกไม้  เรียนร่วม 1 1 1
85 บ้านเหล่าส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
86 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
รวม