ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านวังม่วง  1 1 1
2 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านคอหงษ์  1 1 1
4 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองแจง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านพุดซา  ปกติ 1 1 1
7 บ้านโกรกเดือนห้า  ปกติ 1 1 1
8 บ้านส้มมิตรภาพที่93  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองนา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
11 บ้านคอนน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
12 บ้านลำเชิงไกร  ปกติ 1 1 1
13 บ้านขามชั่งโค  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองจำปา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านด่านเกวียน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านเมืองที  ปกติ 1 1 1
17 "บ้านหนองไผ่ล้อม""พยัคฆเดชบำเพ็ญ"""  ปกติ 1 1 1
18 ชุมชนบ้านเพชร  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  ปกติ 1 1 1
20 บ้านมาบมะค่า  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโนนมันเทศ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโคกไผ่0ขนาย  ปกติ 1 1 1
23 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองระเวียง  ปกติ 1 1 1
25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านพะเนา  ปกติ 1 1 1
27 ไตรคามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโนนมะกอก  ปกติ 1 1 1
29 บ้านละลมโพธิ์  ปกติ 1 1 1
30 บ้านกล้วยจอหอ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหญ้าคาเหนือ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านคนชุม  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านยองแยง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านด่านติง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านมะค่า  ปกติ 1 1 1
38 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
39 บ้านกระเพรา  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านบึงทับช้าง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านขามเฒ่า  ปกติ 1 1 1
42 บ้านเปราะหอมพัฒนา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านไพ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองพลอง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหญ้าคาใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
46 บ้านซาด  ปกติ 1 1 1
47 บ้านยางน้อยหัวสิบ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหมื่นไวย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านดอนผวา  ปกติ 1 1 1
51 บ้านกระโดน  ปกติ 1 1 1
52 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคล้าโนนคราม  ปกติ 1 1 1
54 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านทุ่งกระโดน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองโจด  ปกติ 1 1 1
รวม