ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองนกกวัก  ปกติ 1 1 1
2 อรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโค้งกระโดน  1 1 1
4 รักชาติประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านโคกพลวง  1 1 1
6 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านสระมะค่า  1 1 1
8 บ้านใหม่สมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
9 บ้านกันผม  ปกติ 1 1 1
10 บ้านปรางค์  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสระซาง  1 1 1
12 บ้านหนองจระเข้หิน  1 1 1
13 บ้านหนองลูกควาย  1 1 1
14 บ้านเมืองพลับพลา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองปรึก  ปกติ 1 1 1
16 บ้านคลองสารเพชร  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหนองเสาเดียว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทุ่งหัวขวาน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านกอกวิทยา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านกุดจอกน้อย  ปกติ 1 1 1
21 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโนนตาพรม  ปกติ 1 1 1
24 บ้านโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
25 วัดสลักได  ปกติ 1 1 1
26 วัดกุดสวาย  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกรูด  ปกติ 1 1 1
28 บ้านสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคลองกลาง  ปกติ 1 1 1
30 วัดหนองนกคุ่ม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านตูม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านสวนปอ  ปกติ 1 1 1
33 ขามสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
34 ภูทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  ปกติ 1 1 1
36 บ้านเมืองรัง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านกุดโบสถ์  ปกติ 1 1 1
39 วัดหนองจอก  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองจาน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านจอมศรี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโนนขี้ตุ่น  ปกติ 1 1 1
43 ชุมชนพลับพลา  ปกติ 1 1 1
44 บ้านโกรกไม้แดง  ปกติ 1 1 1
45 สามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านช่องโค  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านบึงไทย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนทะยุง  ปกติ 1 1 1
50 ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านด่านพัฒนา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านห้วยปอ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองไทร  ปกติ 1 1 1
54 บ้านท่าลาดขาว  ปกติ 1 1 1
55 บ้านตะโก  ปกติ 1 1 1
56 บ้านทรัพย์เจริญ  เรียนร่วม 1 1 1
57 บ้านหนองบัวโคก  ปกติ 1 1 1
58 บ้านยอกขาม  ปกติ 1 1 1
59 เพชรมาตุคลา  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองโสน  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านหนองบัวรองสามัคคี  ปกติ 1 1 1
62 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  ปกติ 1 1 1
63 กงรถราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านท่าตะเคียน  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ปกติ 1 1 1
67 บ้านกระทุ่มแท่น  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองชุมแสง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านสระมะค่า  ปกติ 1 1 1
70 บ้านซ่าเลือด  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหนองแมว  ปกติ 1 1 1
72 วัดพะโค  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
74 บ้านดอน  ปกติ 1 1 1
75 พิมานประชาสันต์  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโคกสำโรง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดะแลง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านบิง  ปกติ 1 1 1
80 อำนวยศิลป์สารกิจ  ปกติ 1 1 1
81 โนนตาวิทย์  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโจด  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโนนเพชร  ปกติ 1 1 1
84 บ้านถนนหัก  ปกติ 1 1 1
85 บ้านตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
รวม