ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโกรกสำโรง  1 1 1
2 วัดมกุฎไทยาราม  1 1 1
3 บ้านดอน(สหรัฐ0ราษฎร์อุทิศ)  1 1 1
4 วัดโพนทราย  1 1 1
5 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองตาด  ปกติ 1 1 1
7 บ้านวังหิน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านน้ำซับ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านคลองทราย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านคลองบง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านคลองกุ่ม  ปกติ 1 1 1
12 วัดม่วง  ปกติ 1 1 1
13 วัดทุ่งจาน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองสาริกา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
16 บ้านซับสะเดา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโคกใบบัว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านพันธ์สงวน  ปกติ 1 1 1
19 สวนหมากสงเคราะห์  เรียนร่วม 1 1 1
20 วัดโคกสระน้อย  ปกติ 1 1 1
21 บ้านคลองเตย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านวังน้ำเขียว  ปกติ 1 1 1
23 บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ 1 1 1
24 บ้านวังตะเคียน  ปกติ 1 1 1
25 บ้านพัดทะเล  ปกติ 1 1 1
26 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  ปกติ 1 1 1
28 บ้านราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองต้อ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านอังโกน0ห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
31 หนองชุมแสงศรัทธาคาร  ปกติ 1 1 1
32 บ้านพุปลาไหล  ปกติ 1 1 1
33 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองเมา  ปกติ 1 1 1
35 วัดหงษ์  ปกติ 1 1 1
36 บ้านโคกโจด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านตะกุดโนนระเวียง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ 1 1 1
39 บ้านซับเต่า  ปกติ 1 1 1
40 บ้านบุยายแลบ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหลุมเงิน  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองโดน  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหนองไผ่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
44 บ้านนางเหริญ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านน้อย  ปกติ 1 1 1
46 วัดโพธินิมิตร  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโป่งสามัคคี  ปกติ 1 1 1
48 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  ปกติ 1 1 1
49 บ้านประชาสันต์  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองโสมง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
53 บ้านโนนแดง  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านสระผักโพด  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองโสน  ปกติ 1 1 1
57 บ้านคลองหินร่อง  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
60 บ้านบุหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านห้วยน้ำเค็ม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
63 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
64 หนองไผ่วิทยา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโกรกหว้า  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ0ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองหลักศิลา  ปกติ 1 1 1
68 วัดบ้านส่อง  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านหนองนมนาง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
71 สกัดนาควิทยา  ปกติ 1 1 1
72 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
73 แหลมรวกบำรุง  ปกติ 1 1 1
74 วัดบ้านพร้าว  ปกติ 1 1 1
75 วัดศีรษะกระบือ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านลำไซกง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหนองผักไร  ปกติ 1 1 1
78 บ้านปางไม้  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหน้ากลองวิทยา  ปกติ 1 1 1
80 บ้านดอนแขวนประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโคกสันติสุข  ปกติ 1 1 1
82 หนองประดู่  เรียนร่วม 1 1 1
83 วัดไม้เสี่ยว  ปกติ 1 1 1
84 บ้านดอนกรูด  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโปร่งสนวน  เรียนร่วม 1 1 1
86 บ้านไร่แหลมทอง  เรียนร่วม 1 1 1
87 บ้านไผ่  ปกติ 1 1 1
88 บ้านบุหว้าสามัคคี  ปกติ 1 1 1
89 บ้านบ่อปลา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านคลองใบพัด  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองกระทุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
92 บ้านหนองหว้าประชาอาสา  เรียนร่วม 1 1 1
รวม