ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านเขาจันทน์หอม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านกุดหัวช้าง  1 1 1
4 บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ 1 1 1
5 แหลมทองวิทยานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
6 บ้านน้อยกุดคล้า  ปกติ 1 1 1
7 บ้านโนนเสลา  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
9 บ้านห้วยตะแคง  1 1 1
10 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  1 1 1
11 บ้านเขาแก้ว  ปกติ 1 1 1
12 เที่ยงธรรมวิทยา  ปกติ 1 1 1
13 โนนค่าวิทยา  1 1 1
14 บ้านนาดีศรีสะอาด  1 1 1
15 บ้านซับหวาย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านท่ามะนาว  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
18 บ้านใหม่สันติ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านกุดขมิ้น  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสายชนวน  ปกติ 1 1 1
21 บ้านปางโก  ปกติ 1 1 1
22 วัดกุดเวียน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนาตะโครก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
24 ห้วยทรายวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโคกสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
26 บ้านหนองพยอม  ปกติ 1 1 1
27 บ้านมะเกลือเก่า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านไร่โคกสูง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองอีเหลอ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโป่งวัวแดง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านบุใหญ่  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองคุ้มวิทยา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองตอ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านซับน้ำเย็น[  ปกติ 1 1 1
36 บ้านซับชุมพล  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองโอง  ปกติ 1 1 1
38 จตุรคามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโนนรัง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองตะไก้  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองบอน  ปกติ 1 1 1
42 สันติวิทยา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านวังกะทะ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านบุ่งเตย  ปกติ 1 1 1
45 วัดบันไดม้า  ปกติ 1 1 1
46 บ้านวังสีสด  ปกติ 1 1 1
47 กิริวัฒนศักดิ์  ปกติ 1 1 1
48 สันติพัฒนา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านคลองเสือ  ปกติ 1 1 1
50 ประชารัฐวิทยา  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองเลา  ปกติ 1 1 1
52 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  ปกติ 1 1 1
53 ถนนมิตรภาพ  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
55 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1  ปกติ 1 1 1
56 เสมาวิทยา  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ 1 1 1
58 บ้านวังกระสวย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านห้วยลุง  ปกติ 1 1 1
60 คลองแจ้งวิทยา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  ปกติ 1 1 1
62 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
63 บ้านส้มกบงาม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโป่งตาลอง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโศกน้อย  ปกติ 1 1 1
67 บ้านคลองมะค่าหิน  ปกติ 1 1 1
68 บ้านป่าไผ่  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโนนประดู่  ปกติ 1 1 1
70 บ้านวังราง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหนองจอก  ปกติ 1 1 1
72 สระน้ำใสวิทยา  ปกติ 1 1 1
73 บ้านคลองเดื่อ  ปกติ 1 1 1
74 วัดขนงพระเหนือ  ปกติ 1 1 1
75 นิคมชลประทานสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหนองสลักได  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยตะแคงใต้  ปกติ 1 1 1
78 บ้านลำทองหลาง  ปกติ 1 1 1
79 ผ่านศึกสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
80 บ้านโคกหินเหล็กไฟ[  ปกติ 1 1 1
81 บ้านห้วยไผ่  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโสกแจ้ง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านกุดน้อย  ปกติ 1 1 1
84 บ้านซับศรีจันทร์  ปกติ 1 1 1
85 รามวิทยาประชานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
86 นาหว้าไตรประชาคม  ปกติ 1 1 1
87 บ้านคลองตะแบก  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
90 บ้านซับใต้  ปกติ 1 1 1
91 บ้านป่ากล้วย  ปกติ 1 1 1
92 บ้านกุดโง้ง  ปกติ 1 1 1
รวม