ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านซับยาง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองกราดน้อย  ปกติ 1 1 1
3 บ้านปราสาท  ปกติ 1 1 1
4 บ้านบุตะโก  ปกติ 1 1 1
5 บ้านตลุกชั่งโค  1 1 1
6 บ้านหนองกก  1 1 1
7 บ้านห้วยโนนพฤกษ์  1 1 1
8 บ้านบัลลังก์สะอาด  ปกติ 1 1 1
9 บ้านงิ้ว  1 1 1
10 บ้านโกรกกระหาด  1 1 1
11 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
12 บ้านโคกกระบือ  1 1 1
13 บ้านมะค่าดอนทะยิง  ปกติ 1 1 1
14 บุ่งสะอาดวัฒนา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองกลางดอน  ปกติ 1 1 1
16 เทพคงคา  1 1 1
17 บ้านหนองแจง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านครึมม่วง  1 1 1
19 บ้านคลองขามป้อม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเกาะลอย  1 1 1
21 บ้านหนองขุยคูเมือง  1 1 1
22 บ้านใหม่ศรีสุข  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหญ้าคาโนนแจง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหินหล่อง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านดอนขวาง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านดอนสระจันทร์  ปกติ 1 1 1
29 บ้านบุระไหว  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโคกแขวน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดอนมุกมัน  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองกระเทียมใต้  ปกติ 1 1 1
33 วัดกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
34 บ้านห้วย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านตะเคียนงาม  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโค้งตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโกรกช้างน้อย  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนุก  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองตะครอง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเมืองเก่า  ปกติ 1 1 1
44 บ้านใหม่เจริญผล  ปกติ 1 1 1
45 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
46 ศรีชลสินธุ์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านทุ่งสว่าง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองแหน  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
50 บ้านท่าขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านเมืองนาท  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองโบสถ์  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านป่ารังงาม  ปกติ 1 1 1
54 ไชยณรงค์วิทยา  ปกติ 1 1 1
55 บ้านทรงธรรม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหินลาด  ปกติ 1 1 1
57 บ้านกุดไผ่  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโป่งกระสัง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านสระตอง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
61 บ้านมาบกราด  ปกติ 1 1 1
62 บ้านดอน  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเสมา  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองหอย  ปกติ 1 1 1
65 บ้านกุดจิกหนองแห้ว  ปกติ 1 1 1
66 บ้านกะพี้  ปกติ 1 1 1
67 บ้านฝายโบสถ์  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองบง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหนองสะแก  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  ปกติ 1 1 1
71 บ้านโนนหวาย  ปกติ 1 1 1
72 บ้านโนนพุทรา  ปกติ 1 1 1
73 บ้านขามทะเลสอ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านทำนบเทวดา  ปกติ 1 1 1
75 บ้านมะเริง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านสำโรง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านสระแจง  ปกติ 1 1 1
78 ศิริบ้านไร่  ปกติ 1 1 1
79 บ้านสำนักพิมาน  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองกระเทียมเหนือ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองสาร  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโพธิ์ตาสี  ปกติ 1 1 1
84 บ้านจะบู  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโนนระเวียง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเมืองตะโก  ปกติ 1 1 1
87 บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ 1 1 1
88 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโตนดพูนผลวิทยา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองประดู่  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโคกแฝก  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองบัวหลวง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองแดง  ปกติ 1 1 1
94 บ้านละเลิงพิมาน  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
96 บ้านถนนหัก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านวังสนวน  ปกติ 1 1 1
98 วัดสระจรเข้  ปกติ 1 1 1
99 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  ปกติ 1 1 1
100 บ้านกำปัง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
102 บ้านโนนมะเกลือ  ปกติ 1 1 1
103 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองกกตลุกผักไร  ปกติ 1 1 1
105 บ้านป่าเพกา  ปกติ 1 1 1
106 บ้านเก่า0บ้านน้อย  ปกติ 1 1 1
107 วัดบ้านกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
108 ชายพะเนาหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
109 บ้านโนนสะเดา  เรียนร่วม 1 1 1
110 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
111 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคกหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
113 บ้านประดู่งาม  ปกติ 1 1 1
114 วัดกุดพิมาน  ปกติ 1 1 1
115 บ้านหินเพิง  ปกติ 1 1 1
116 บ้านสระตะเฆ่  ปกติ 1 1 1
117 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  ปกติ 1 1 1
118 บ้านหนองหัน  ปกติ 1 1 1
119 บ้านหนองสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
120 บ้านหนองพลวง  ปกติ 1 1 1
121 บ้านกุดโดก  เรียนร่วม 1 1 1
122 บ้านหิงห้อย  ปกติ 1 1 1
123 วัดหนองราง  เรียนร่วม 1 1 1
124 บ้านโนน  ปกติ 1 1 1
125 บ้านหนองโพธิ์นามาบ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
126 บ้านหนองกราด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
127 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
รวม