ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  1 1 1
2 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  1 1 1
3 บ้านโนนกระพี้วิทยา  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหญ้าคาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
5 วัดบ้านหนองไข่ผำ  1 1 1
6 วัดบ้านกระเบื้อง  1 1 1
7 บ้านโสกสนวน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านโนนมะเฟือง  1 1 1
9 บ้านโนนสูง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านนาแค  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหญ้าคา  1 1 1
12 วัดบ้านดอนชุมช้าง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเพ็ดน้อย  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหินแห่  ปกติ 1 1 1
16 บ้านโนนทองหลาง  ปกติ 1 1 1
17 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  ปกติ 1 1 1
18 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านวังโพธิ์  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองบง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านตะหนอด  ปกติ 1 1 1
23 บ้านกระถิน  ปกติ 1 1 1
24 บ้านมะค่า  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโคกเสี่ยว  ปกติ 1 1 1
26 วัดกู่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านไทรโยง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านตลุกหินปูน  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโคกเพ็ด  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองแจ้งน้อย  ปกติ 1 1 1
31 วัดบ้านเมืองสูง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองโจด  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโนนเพ็ด  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหัวหนองฯ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านห้วยโจด  เรียนร่วม 1 1 1
36 บ้านหัวนาคำ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านขามเวียน  ปกติ 1 1 1
38 วัดบ้านหนองตะไก้  ปกติ 1 1 1
39 บ้านคูขาด  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
43 บ้านอ้อยช้าง  ปกติ 1 1 1
44 เบญจราษฎร์ศึกษา  ปกติ 1 1 1
45 วัดบ้านโนนประดู่  ปกติ 1 1 1
46 วัดบ้านงิ้ว  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโคกเพ็ด  ปกติ 1 1 1
48 วังโพน  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโคกน้อย  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านดอนคนทา  ปกติ 1 1 1
52 วัดบ้านมะค่า  ปกติ 1 1 1
53 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร  ปกติ 1 1 1
55 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
57 บ้านอุทัยทอง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
59 วัดบ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านดอนเปล้า  ปกติ 1 1 1
61 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแก้งสนามนาง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านน้อยหนองหนาด  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านกู่  ปกติ 1 1 1
66 วัดบ้านศาลาดิน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโสกน้ำขุ่น  ปกติ 1 1 1
69 วัดบ้านดอนเต็ง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหนองขามน้อย  ปกติ 1 1 1
71 บ้านดอนหันโนนเพ็ด  ปกติ 1 1 1
72 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
73 วัดบ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
74 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านศรีนิมิต  ปกติ 1 1 1
76 บ้านนาดอนบก  ปกติ 1 1 1
77 วัดบ้านสีดา  ปกติ 1 1 1
78 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  ปกติ 1 1 1
79 วัดบ้านดอนโก่ย  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองม่วงช่างพิม  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองสะเดา  เรียนร่วม 1 1 1
82 บ้านดอนฆ่าเสือ  ปกติ 1 1 1
83 บ้านกอก  ปกติ 1 1 1
84 ห้วยไหวัฒนา  ปกติ 1 1 1
85 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองจาน  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโคกสี  ปกติ 1 1 1
88 บ้านโคกสะอาดสามัคคี  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองผือ  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านหนองบง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโสกงูเหลือม  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองแจ้งใหญ่  ปกติ 1 1 1
93 วัดบ้านเก่างิ้ว  ปกติ 1 1 1
94 บ้านกระพี้  ปกติ 1 1 1
95 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
96 บ้านโคกตะพาบ  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ 1 1 1
98 วนาประชารัฐบำรุง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านทัพมะขาม  ปกติ 1 1 1
100 บ้านแฝก  ปกติ 1 1 1
101 บ้านฝาผนัง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านคึมมะอุ  ปกติ 1 1 1
103 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหินลาดหนองโดน  ปกติ 1 1 1
105 บ้านหนองสะแก  ปกติ 1 1 1
106 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
107 วัดบ้านสามเมือง  ปกติ 1 1 1
108 วัดบ้านหนองหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
109 บ้านขามหนองแวง  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหนองบัวสามัคคี  ปกติ 1 1 1
111 ไทยรัฐวิทยา18  ปกติ 1 1 1
112 บ้านตะคร้อโนนทอง  ปกติ 1 1 1
รวม