ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดบ้านหนองเดิ่น  ปกติ 1 1 1
2 ดอนใหญ่พัฒนา  1 1 1
3 บ้านฝาผนัง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)  เรียนร่วม 1 1 1
5 คมเพชรวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
6 บ้านดอนหวาย  1 1 1
7 บ้านหนองโสน  1 1 1
8 สองห้องแวงน้อยวิทยา  1 1 1
9 บ้านลุงประดู่  1 1 1
10 บ้านหนองตะคลอง  ปกติ 1 1 1
11 หนองปรือแก้ว  1 1 1
12 บ้านโคกหินช้าง  1 1 1
13 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)  1 1 1
14 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์  1 1 1
15 โนนขุยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
16 บ้านโกรกสำโรง  1 1 1
17 บ้านหนองบง  ปกติ 1 1 1
18 วัดบ้านตะเภาหนุน  ปกติ 1 1 1
19 วัดบ้านทุ่งรี  ปกติ 1 1 1
20 บ้านฝาง  1 1 1
21 บ้านโสกดู่  1 1 1
22 บ้านดอนลำดวน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโนนสมบูรณ์  1 1 1
24 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองม่วง  1 1 1
26 บ้านละเลิงหิน  1 1 1
27 บ้านสะแกงาม  ปกติ 1 1 1
28 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6  1 1 1
29 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
30 คูเตยราษฎร์สามัคคี  1 1 1
31 บ้านท่าแดง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองแวงสามัคคี  1 1 1
33 บ้านโนนเพชรพิทยาคม  1 1 1
34 บ้านประทาย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองบัวคำ  ปกติ 1 1 1
36 หนองม่วงหนองแวง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านจาบ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสว่างนาดี  ปกติ 1 1 1
40 บ้านขามใต้  ปกติ 1 1 1
41 หนองบัวลอย  ปกติ 1 1 1
42 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
43 หนองกุงวันชาติ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเมืองไผ่  ปกติ 1 1 1
45 อัมพวันวิทยา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านดอนสามัคคี  ปกติ 1 1 1
47 บ้านถนน  ปกติ 1 1 1
48 "บ้านขามขุนร่ม""ประชาสามัคคี"""  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองพลวงน้อย  ปกติ 1 1 1
50 บ้านโนนปีบ  ปกติ 1 1 1
51 สัมพันธมิตรวิทยา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
53 หนองกรดวิทยา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านซาด  ปกติ 1 1 1
55 วัดบ้านหินตั้ง  ปกติ 1 1 1
56 แกสำโรงวิทยา  ปกติ 1 1 1
57 บ้านม่วงขามประชารักษ์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ 1 1 1
59 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
60 วัดบ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคึมหญ้านาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านป่าตะแบง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
64 บ้านวังม่วง  ปกติ 1 1 1
65 ปราสาทหินนางรำ  ปกติ 1 1 1
66 วัดบ้านหนองสะแบง  ปกติ 1 1 1
67 วัดบ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
69 บ้านคล้า  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโนนม่วง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านทับควาย  ปกติ 1 1 1
72 บ้านชีวาน  ปกติ 1 1 1
73 บ้านกระเบื้อง  ปกติ 1 1 1
74 ประโดกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
75 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
77 วัดบ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
79 วัดบ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
80 วัดบ้านโคกเพ็ด  ปกติ 1 1 1
81 บ้านมาบป่าแดง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  ปกติ 1 1 1
83 บ้านฉกาจช่องโค  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านตลาดประดู่  ปกติ 1 1 1
86 โนนเพ็ดวิทยา  ปกติ 1 1 1
87 บ้านหันเตย  ปกติ 1 1 1
88 บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองโดนรกฟ้า  ปกติ 1 1 1
90 บ้านตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโนนตะแบก  ปกติ 1 1 1
92 บ้านดอนวัว  ปกติ 1 1 1
93 บ้านโนนตาเถร  ปกติ 1 1 1
94 บ้านนาดี  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโนนตำหนัก  ปกติ 1 1 1
96 วัดบ้านหนองคู  ปกติ 1 1 1
97 วัดบ้านถนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองห่าง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านโนนพุทรา  ปกติ 1 1 1
100 บ้านโคกเพชร  ปกติ 1 1 1
101 วัดบ้านนางิ้ว  ปกติ 1 1 1
102 วัดบ้านโคกสีโนนรัง  ปกติ 1 1 1
103 บ้านหนองไผ่พิทยาคม  ปกติ 1 1 1
104 ไตรราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
105 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
106 หนองอ้อวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหนองดู่  ปกติ 1 1 1
108 จตุคามพิทยาคม  ปกติ 1 1 1
109 บ้านโนนไม้งาม  ปกติ 1 1 1
รวม