ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดห้วยพระ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านปากน้ำปากพญา  ปกติ 1 1 1
3 บ้านบางเตย  ปกติ 1 1 1
4 วัดใหม่ทอน  1 1 1
5 วัดพระเพรง  ปกติ 1 1 1
6 วัดบ้านตาล  ปกติ 1 1 1
7 วัดราษฏร์เจริญวราราม  ปกติ 1 1 1
8 วัดนารีประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
9 วัดท่านคร  ปกติ 1 1 1
10 วัดหัวนอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
11 วัดสวนพล  ปกติ 1 1 1
12 วัดราษฎร์เจริญ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านทวดเหนือ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านห้วยระย้า  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองหนอน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านบางไทร  ปกติ 1 1 1
17 บ้านบางนกวัก  ปกติ 1 1 1
18 วัดจันทร์  ปกติ 1 1 1
19 วัดไทรงาม  ปกติ 1 1 1
20 วัดเจดีย์  ปกติ 1 1 1
21 วัดสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านปลายคลอง  ปกติ 1 1 1
23 วัดมะม่วงทอง  ปกติ 1 1 1
24 วัดท่าม่วง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านคดศอก  ปกติ 1 1 1
26 ราชประชานุเคราะห์ 4  ปกติ 1 1 1
27 วัดโคกกะถิน  ปกติ 1 1 1
28 วัดคันนาราม  ปกติ 1 1 1
29 วัดวนาราม  ปกติ 1 1 1
30 วัดโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
31 วัดสมอ  ปกติ 1 1 1
32 วัดหญ้า  ปกติ 1 1 1
33 วัดปะ  เรียนร่วม 1 1 1
34 วัดโดน  ปกติ 1 1 1
35 วัดสอ  ปกติ 1 1 1
36 วัดจังหูน  ปกติ 1 1 1
37 วัดหนองแตน  ปกติ 1 1 1
38 วัดพระมงกุฎ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านร่อน  ปกติ 1 1 1
40 วัดน้ำรอบ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านอ่าวตะเคียน  ปกติ 1 1 1
42 วัดวิสุทธิยาราม  ปกติ 1 1 1
43 วัดท่างาม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านทุ่งสร้าน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
45 วัดมะม่วงสองต้น  ปกติ 1 1 1
46 วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
47 บ้านชะเอียน  ปกติ 1 1 1
48 วัดทุ่งเฟื้อ  ปกติ 1 1 1
49 ชุมชนลานสกา  ปกติ 1 1 1
50 ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 วัดนางพระยา  ปกติ 1 1 1
52 วัดป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
53 วัดดอนยาง  ปกติ 1 1 1
54 ราชประชานุเคราะห์ 5  ปกติ 1 1 1
55 วัดหนองบัว  ปกติ 1 1 1
56 บ้านย่านซื่อ  ปกติ 1 1 1
57 วัดเทพธิดาราม  ปกติ 1 1 1
58 วัดบางหว้า  ปกติ 1 1 1
59 วัดน้ำสรง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
60 บ้านปากช่อง  ปกติ 1 1 1
61 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง  1 1 1
63 บ้านเนิน  ปกติ 1 1 1
64 วัดศาลาไพ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 วัดป่าไหม้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 วัดโพธาราม  เรียนร่วม 1 1 1
67 วัดมุจลินทราวาส  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 วัดตรีเอการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
69 วัดมัชฌิมภูมิ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 ชุมชนบ้านบางจาก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
71 วัดท่าสะท้อน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
72 วัดวังไทร  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านหนองไม้แก่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 วัดป่ายาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านปากน้ำปากพูน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 วัดพังสิงห์  ปกติ 1 1 1
รวม