ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านบางปรน  ปกติ 1 1 1
2 บ้านพอโกบ  1 1 1
3 ชุมชนบ้านหน้าเขา  1 1 1
4 บ้านบางรูป  ปกติ 1 1 1
5 วัดสวนพิกุล  ปกติ 1 1 1
6 องค์การสวนยาง 1  ปกติ 1 1 1
7 วัดถ้ำใหญ่  ปกติ 1 1 1
8 บ้านกรุงหยันใต้  ปกติ 1 1 1
9 บ้านคลองจัง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านไสเตาอ้อย  ปกติ 1 1 1
11 บ้านห้วยรื่น  ปกติ 1 1 1
12 บ้านควนตม  ปกติ 1 1 1
13 วัดเพ็ญมิตร  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองสาย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านเหนือคลอง  ปกติ 1 1 1
16 วัดภูเขาหลัก  เรียนร่วม 1 1 1
17 บ้านโคกวัด  ปกติ 1 1 1
18 บ้านคลองโอม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านนาพรุ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านนาใหญ่  ปกติ 1 1 1
21 วัดหลักช้าง  ปกติ 1 1 1
22 ราชเวชพิศาล  ปกติ 1 1 1
23 วัดยางค้อม  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสวน  ปกติ 1 1 1
25 บ้านนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
26 วัดศิลาราย  ปกติ 1 1 1
27 วัดใหม่  ปกติ 1 1 1
28 บ้านกันละ  ปกติ 1 1 1
29 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)  ปกติ 1 1 1
30 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
31 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151  ปกติ 1 1 1
32 บ้านคุ้งวังวัว  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาบอน  ปกติ 1 1 1
34 บ้านพูน  ปกติ 1 1 1
35 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว  ปกติ 1 1 1
36 วัดสุวรรณคีรี  ปกติ 1 1 1
37 วัดสุวรรณคีรี  ปกติ 1 1 1
38 วัดในไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
39 องค์การสวนยาง 3  ปกติ 1 1 1
40 วัดควน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านพรุวง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านควนอวดพัน  ปกติ 1 1 1
43 วัดทุ่งส้าน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านห้วยกลาง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านจำปา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านวังยาว  ปกติ 1 1 1
47 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านสวนอาย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโคกยาง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านควน  ปกติ 1 1 1
51 บ้านนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านนาเกิดผล  ปกติ 1 1 1
53 บ้านเขาวง  ปกติ 1 1 1
54 พรรณราชลเขต  ปกติ 1 1 1
55 วัดควนยูง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านควนสวรรค์  เรียนร่วม 1 1 1
57 วัดวังขรี  ปกติ 1 1 1
58 วัดมะปรางงาม  ปกติ 1 1 1
59 บ้านเศลาใต้  เรียนร่วม 1 1 1
60 บ้านป่าพาด  ปกติ 1 1 1
61 วัดเพ็ญญาติ  ปกติ 1 1 1
62 บ้านคลองปีก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองเตย  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านนาปราน  ปกติ 1 1 1
65 วัดปากท่าซอง  ปกติ 1 1 1
66 วัดนาเขลียง  เรียนร่วม 1 1 1
67 วัดวิสุทธิวงศ์  ปกติ 1 1 1
68 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหนองปลิง  ปกติ 1 1 1
70 วัดนางเอื้อย  ปกติ 1 1 1
71 บ้านถ้ำตลอด  ปกติ 1 1 1
72 บ้านคลองกุย  ปกติ 1 1 1
73 บ้านจันดี  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหน้าเหมน  เรียนร่วม 1 1 1
75 ราษฎร์ประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปลายคลองเพรง  ปกติ 1 1 1
77 วัดคงคาเลียบ  เรียนร่วม 1 1 1
78 วัดควนยูง  ปกติ 1 1 1
79 วัดมะเฟือง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านควนประ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านวังเต่า  ปกติ 1 1 1
82 วัดควนสะตอ  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
84 วัดเกาะสระ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านวังธน  ปกติ 1 1 1
86 วัดโคกเมรุ  ปกติ 1 1 1
87 วัดทุ่งนาใหม่  ปกติ 1 1 1
88 บ้านปากระแนะ  เรียนร่วม 1 1 1
89 บ้านก่องาม  ปกติ 1 1 1
90 บ้านเกาะปราง  ปกติ 1 1 1
91 วัดนิคมคีรี  ปกติ 1 1 1
92 บ้านคลองตูก  ปกติ 1 1 1
93 บ้านวังวัว  ปกติ 1 1 1
94 วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
95 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
96 บ้านไสยูงปัก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านคลองขัน  เรียนร่วม 1 1 1
รวม