ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านพุเตย  ปกติ 1 1 1
2 บ้านทุ่งก้างย่าง  1 1 1
3 บ้านทุ่งเรือโกลน  1 1 1
4 บ้านช่องแคบ  ปกติ 1 1 1
5 บ้านพุม่วง0พุพง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองขอน  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเขาพัง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านท่าตาเสือ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านนามกุย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านแก่งประลอม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านท่ามะเดื่อ  1 1 1
12 บ้านถ้ำดาวดึงส์  ปกติ 1 1 1
13 วัดปากกิเลน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านห้วยเขย่ง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านลุ่มผึ้ง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
17 บ้านยางโทน  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหินดาด  ปกติ 1 1 1
19 บ้านดงโคร่ง  ปกติ 1 1 1
20 วัดใหม่ดงสัก  ปกติ 1 1 1
21 สามัคคีธรรมานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านวังกระแจะ  ปกติ 1 1 1
23 หลุงกัง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านพุปลู  เรียนร่วม 1 1 1
รวม