ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดกลางแดด  1 1 1
2 วัดพระนอน  1 1 1
3 วัดบ้านไร่  1 1 1
4 บ้านสามัคคีธรรม  ปกติ 1 1 1
5 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์  1 1 1
6 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
7 วัดปากคลองปลากด  ปกติ 1 1 1
8 วัดบางไซ  1 1 1
9 วัดหัวกะทุ่ม  ปกติ 1 1 1
10 บ้านดงขุย  ปกติ 1 1 1
11 บ้านคลองคล้า  ปกติ 1 1 1
12 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านยางใหญ่  ปกติ 1 1 1
14 วัดหนองแพงพวย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
16 วัดท่าโก  ปกติ 1 1 1
17 บ้านท่ากร่าง  ปกติ 1 1 1
18 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ  ปกติ 1 1 1
19 สระวิทยา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านวังใหญ่  ปกติ 1 1 1
21 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
22 วัดแสงรังสรรค์  ปกติ 1 1 1
23 บ้านแหลมยาง  ปกติ 1 1 1
24 วัดดอนสนวน  ปกติ 1 1 1
25 วัดมรรครังสฤษดิ์  ปกติ 1 1 1
26 วัดสวรรค์ประชากร  ปกติ 1 1 1
27 วัดโป่งสวรรค์  ปกติ 1 1 1
28 บ้านกระจังงาม  ปกติ 1 1 1
29 วัดดงเมือง  ปกติ 1 1 1
30 ประชาอุทิศ  เรียนร่วม 1 1 1
31 สามแยกเจ้าพระยา  ปกติ 1 1 1
32 วัดศรีอัมพวัลย์  ปกติ 1 1 1
33 วัดยางขาว  ปกติ 1 1 1
34 ย่านคีรี  ปกติ 1 1 1
35 วัดวังหิน  ปกติ 1 1 1
36 วัดสมานประชาชน  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านเขาถ้ำพระ  ปกติ 1 1 1
38 วัดท่าไม้  ปกติ 1 1 1
39 วัดเขาบ่อพลับ  ปกติ 1 1 1
40 วัดศาลาแดง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองเต่า  ปกติ 1 1 1
42 วัดดอนใหญ่  ปกติ 1 1 1
43 วัดหนองกลอย  ปกติ 1 1 1
44 วัดมโนราษฎร์  ปกติ 1 1 1
45 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
46 เขาสระนางสรง  ปกติ 1 1 1
47 วัดท่านา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านเนินพะยอม  ปกติ 1 1 1
49 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)  ปกติ 1 1 1
50 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
51 วัดหนองคล่อ  ปกติ 1 1 1
52 ศึกษาศาสตร์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านใหม่ศึกษา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านธารหวาย  ปกติ 1 1 1
55 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหาดสูง  ปกติ 1 1 1
57 วัดท่าล้อ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านพรหมเขต  เรียนร่วม 1 1 1
59 ชุมชนวัดคลองปลากด  ปกติ 1 1 1
60 วัดสุวรรณรัตนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
61 บ้านเนินศาลา  ปกติ 1 1 1
62 วัดบางเคียน  ปกติ 1 1 1
63 เขาสามยอด  ปกติ 1 1 1
64 วัดบ้านลาด  ปกติ 1 1 1
65 บ้านสระเศรษฐี  ปกติ 1 1 1
66 วัดไผ่สิงห์  ปกติ 1 1 1
67 บ้านท่าเตียน  ปกติ 1 1 1
68 วัดวังสวัสดี  ปกติ 1 1 1
69 ศิริราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
70 วัดบริรักษ์ประชาสาร  ปกติ 1 1 1
71 วัดเนินมะขามงาม  ปกติ 1 1 1
72 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
73 บ้านย่านมัทรี  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านประดู่เฒ่า  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ 1 1 1
76 วัดหาดทรายงาม  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดอนกระชาย  ปกติ 1 1 1
78 วัดวังใหญ่  ปกติ 1 1 1
79 วัดพิกุล  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านเขาปูน  ปกติ 1 1 1
81 วัดบ้านบน  ปกติ 1 1 1
82 บ้านเขาไม้เดน  ปกติ 1 1 1
83 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
84 วัดหนองขอน  ปกติ 1 1 1
85 วัดเขามโน  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเนินเวียง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
88 วัดสุบรรณาราม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านเขากะลา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
91 วัดรังงาม  ปกติ 1 1 1
92 วัดเกาะแก้ว  ปกติ 1 1 1
93 บ้านคุ้งวารี  ปกติ 1 1 1
94 วัดเนินกะพี้  ปกติ 1 1 1
95 วัดบางมะฝ่อ  ปกติ 1 1 1
96 บ้านบางมะฝ่อ  เรียนร่วม 1 1 1
97 บ้านสระงาม  ปกติ 1 1 1
98 วัดบึงน้ำใส  ปกติ 1 1 1
99 วัดหัวงิ้ว  ปกติ 1 1 1
100 วัดวังไผ่  ปกติ 1 1 1
101 วัดเนินสะเดา  ปกติ 1 1 1
102 บ้านประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
103 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองโพลง  เรียนร่วม 1 1 1
105 วัดทัพชุมพล  ปกติ 1 1 1
106 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)  ปกติ 1 1 1
107 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
108 วัดหนองกุ่ม  เรียนร่วม 1 1 1
109 วัดใหม่  ปกติ 1 1 1
110 วัดน้ำทรง  เรียนร่วม 1 1 1
111 เนินมะกอก  ปกติ 1 1 1
112 วัดโพธิ์หนองยาว  ปกติ 1 1 1
113 วัดหนองหมู  เรียนร่วม 1 1 1
114 วัดหนองโรง  ปกติ 1 1 1
115 บ้านโพธิ์งาม  ปกติ 1 1 1
116 วัดสันคู  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
117 วัดเกรียงไกรเหนือ  ปกติ 1 1 1
118 วัดหาดสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม