ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดศรัทธาราม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองละมาน  1 1 1
3 บ้านดงคู้  1 1 1
4 บ้านหนองเจ็ดหาบ  ปกติ 1 1 1
5 วัดธรรมรักขิตาราม  1 1 1
6 วัดสังขสุทธาวาส  1 1 1
7 วัดบ้านวัง  1 1 1
8 วัดจันทร์ทอง  1 1 1
9 วัดตาสังใต้  1 1 1
10 วัดประสาทวิถี  1 1 1
11 วัดเทพสถาพร  1 1 1
12 วัดบ้านแดน  1 1 1
13 วัดเขาห้วยลุง  ปกติ 1 1 1
14 วัดคลองธรรม  1 1 1
15 บ้านโคกกว้าง  ปกติ 1 1 1
16 วัดท่าแรต  ปกติ 1 1 1
17 วัดอ่างทอง  1 1 1
18 บ้านหนองบอนใต้  ปกติ 1 1 1
19 บ้านทุ่งตัน  ปกติ 1 1 1
20 ชุมชนวัดเนินม่วง  1 1 1
21 บ้านหนองแฟบ  1 1 1
22 บ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี  1 1 1
23 บ้านหนองน้ำแดง  1 1 1
24 วัดแหลมทองธรรมจักร  1 1 1
25 วัดเกาะเปา  1 1 1
26 บ้านวังสำราญ  1 1 1
27 บ้านหนองชำนาญ  1 1 1
28 ชุมชนบ้านดอนโม่  1 1 1
29 วัดสวนขวัญ  1 1 1
30 บ้านดอนกระดูกเนื้อ  1 1 1
31 วัดเขาสมุก  1 1 1
32 บ้านหนองนมวัว  1 1 1
33 บ้านวังยิ้มแย้ม  1 1 1
34 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม  1 1 1
35 วัดดงหนองหลวง  ปกติ 1 1 1
36 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง  1 1 1
37 บ้านหนองไม้  1 1 1
38 บ้านลานตะแบก  1 1 1
39 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง  1 1 1
40 บ้านเปราะ  1 1 1
41 บ้านตะเคียนงาม  1 1 1
42 บ้านคลองสำราญ  1 1 1
43 บ้านคลองม่วง  1 1 1
44 วัดศรีกัลยานุสรณ์  1 1 1
45 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา  1 1 1
47 บ้านหนองจิกรี  ปกติ 1 1 1
48 วัดโพธิ์ขวัญ  ปกติ 1 1 1
49 จันทราราษฎร์  ปกติ 1 1 1
50 วัดคลองสาลี  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองมะขาม  ปกติ 1 1 1
52 วัดคลองจินดา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านทุ่งรวงทอง  ปกติ 1 1 1
55 วัดวิมลประชาราษฎร์  ปกติ 1 1 1
56 วัดเจริญผล  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทุ่งท่าเสา  ปกติ 1 1 1
58 วัดด่านช้าง  ปกติ 1 1 1
59 วัดหนองไร่  ปกติ 1 1 1
60 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
61 บ้านวังทับเกวียน  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านนกคลาน  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านมาบแก  1 1 1
64 บ้านสะเดาซ้าย  ปกติ 1 1 1
65 สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 บ้านเทพมงคลทอง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองเสือ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านยุบใหญ่  ปกติ 1 1 1
69 บ้านยอดห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
70 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร  ปกติ 1 1 1
72 บ้านท่าตะโก  ปกติ 1 1 1
73 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย  ปกติ 1 1 1
74 วัดหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
75 วัดบ้านวังดินดาด  ปกติ 1 1 1
76 หัดไทยวิทยาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
77 วัดใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
78 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
80 วัดท่างิ้ว  ปกติ 1 1 1
81 เตยสนุ่นสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม