ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดเวฬุวัน  ปกติ 1 1 1
2 วัดห้วยธารทหาร  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโพนทอง  1 1 1
4 คลองแปดประชาสรรค์  1 1 1
5 วัดทุ่งทะเลทราย  1 1 1
6 บ้านพุนกยูง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านล้ำเจริญ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านไตรคีรี  1 1 1
9 บ้านหนองปล้องโพช  1 1 1
10 วัดสายลำโพงกลาง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองบัวตากลาน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
13 วัดเขาดุม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
15 วัดถ้ำผาสุขใจ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองพังพวย  ปกติ 1 1 1
17 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
18 บ้านวังคาง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านกกกว้าว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเขาใหญ่  ปกติ 1 1 1
23 บ้านสายน้ำทิพย์  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองสีซอ  ปกติ 1 1 1
26 วัดเขาเจดีย์  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโคกกระดี่  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหัวเขาตาคลี  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโคกมะขวิด  ปกติ 1 1 1
30 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน  ปกติ 1 1 1
31 วัดหนองหม้อ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองตาราม  ปกติ 1 1 1
33 ม่วงน้อยประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเขาปูน  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเทพสถาพร  ปกติ 1 1 1
36 วัดป่าเรไร  ปกติ 1 1 1
37 บ้านตะเฆ่ค่าย  ปกติ 1 1 1
38 บ้านห้วยถั่วใต้  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
41 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
42 น้ำสาดกลาง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
44 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)  ปกติ 1 1 1
45 วัดวาปีรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองไม้แดง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)  ปกติ 1 1 1
48 วัดห้วยลำไย  ปกติ 1 1 1
49 วัดบ่อนิมิต  ปกติ 1 1 1
50 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านดงมัน  ปกติ 1 1 1
52 บ้านราษฎร์เจริญ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านเขาขวาง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหนองบัวทอง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองกระโดน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองแอก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองเต็งรัง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านพุม่วง  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านท่าเรือ  ปกติ 1 1 1
60 ชุมชนบ้านชุมพล  ปกติ 1 1 1
61 วัดห้วยดุก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองปืนแตก  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านดงมะกุ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 วัดดงพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 วัดเขาวง  ปกติ 1 1 1
66 วัดหนองเสือ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านห้วยตะโก  ปกติ 1 1 1
68 บ้านคลองตักน้ำ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
70 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
71 วัดสายลำโพงใต้  ปกติ 1 1 1
72 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ 1 1 1
73 บ้านตะกุดภิบาล  ปกติ 1 1 1
74 บ้านเขาหินกลิ้ง  ปกติ 1 1 1
75 วิฑูรย์ประชารักษ์  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
77 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
78 บ้านพุมะค่า  ปกติ 1 1 1
79 บ้านปากง่าม  ปกติ 1 1 1
80 วัดช่องแค  ปกติ 1 1 1
81 วัดวังมหากร  ปกติ 1 1 1
82 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)  เรียนร่วม 1 1 1
83 วัดหนองหญ้ารังกา  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองเนิน  ปกติ 1 1 1
85 บ้านหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองกะเปา  ปกติ 1 1 1
87 บ้านปากดง  ปกติ 1 1 1
88 วัดหนองคูน้อย  ปกติ 1 1 1
89 วัดลาดทิพยรส  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองสะเอ้ง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านห้วยหอม  ปกติ 1 1 1
92 วัดช่องแกระ  ปกติ 1 1 1
93 บ้านเขาค้างคาว  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองสะแกยาว  ปกติ 1 1 1
95 วันครู(2504)  ปกติ 1 1 1
96 วัดหนองตะโก  ปกติ 1 1 1
97 ห้วยวารีใต้  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
99 วัดหนองปลาไหล  ปกติ 1 1 1
100 วัดประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองโบสถ์  ปกติ 1 1 1
102 บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ 1 1 1
103 บ้านเขาช้างฟุบ  ปกติ 1 1 1
104 บ้านวังแรง  ปกติ 1 1 1
105 วัดท่าตะโก  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
107 วัดคร่อเรียงราย  ปกติ 1 1 1
108 เกาะแก้วสามัคคี  ปกติ 1 1 1
109 บ้านช่องคีรี  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหนองดู่  ปกติ 1 1 1
111 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
112 บ้านไร่ประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
113 วัดหนองเบน  ปกติ 1 1 1
114 บ้านตะคร้อลาด  ปกติ 1 1 1
115 บ้านดงจันทำ  ปกติ 1 1 1
116 บ้านเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
117 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี  ปกติ 1 1 1
118 บ้านโค้งสวอง  ปกติ 1 1 1
119 บ้านสระเกตุโมรี  เรียนร่วม 1 1 1
120 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์  เรียนร่วม 1 1 1
121 บ้านวังโพรง  ปกติ 1 1 1
122 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์  ปกติ 1 1 1
123 วัดบ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
124 บ้านบ่อไทยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
125 บ้านตะเคียนทอง  ปกติ 1 1 1
126 บ้านโคกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
127 บ้านจิกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
128 บ้านหนองสุขสันต์  ปกติ 1 1 1
129 โค้งบ้านใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
130 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
131 น้ำสาดเหนือ  ปกติ 1 1 1
132 ประชาอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
133 บ้านรังงาม  ปกติ 1 1 1
134 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
135 บ้านทุ่งทอง  ปกติ 1 1 1
136 ชุมชนบ้านเขาใบไม้  ปกติ 1 1 1
137 บ้านห้วยน้ำลาด  ปกติ 1 1 1
138 บ้านใหม่วารีเย็น  ปกติ 1 1 1
139 บ้านหนองตะโก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
140 วัดวังแรต  ปกติ 1 1 1
141 บ้านวังทองประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
142 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
143 บ้านอุดมธัญญา  ปกติ 1 1 1
รวม