ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดกําแพง  1 1 1
2 บ้านปูลากาป๊ะ  1 1 1
3 บ้านจะแลเกาะ  1 1 1
4 บ้านทุ่งคา  1 1 1
5 บ้านนาโอน  1 1 1
6 บ้านบลูกา  1 1 1
7 บ้านสะแนะ  1 1 1
8 บ้านสาวอ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านบือเล็งใต้  1 1 1
10 บ้านบือแนนากอ  1 1 1
11 บ้านจอเบาะ  1 1 1
12 บ้านรือเสาะ  1 1 1
13 บ้านจืองา  1 1 1
14 บ้านลูโบ๊ะบาตู  ปกติ 1 1 1
15 บ้านกูแว  1 1 1
16 บ้านธรรมเจริญ  1 1 1
17 บ้านศาลาลูกไก่  1 1 1
18 บ้านดือแย  ปกติ 1 1 1
19 บ้านปูตะ  ปกติ 1 1 1
20 สามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโคกตีเต  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านยาแลเบาะ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโคกเคียน  เรียนร่วม 1 1 1
24 บ้านตะโละแน็ง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านตอหลัง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านเปล  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโต๊ะนอ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านทรายขาว  ปกติ 1 1 1
รวม