ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 เพลินพิศ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านสายะ  1 1 1
3 วัดโบราณสถิตย์  เรียนร่วม 1 1 1
4 บ้านบอเกาะ  ปกติ 1 1 1
5 บ้านภูเขาทอง  1 1 1
6 วัดประดิษฐ์บุปผา  1 1 1
7 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านตอแล  ปกติ 1 1 1
9 บ้านโคกงู  ปกติ 1 1 1
10 ราชภักดี  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบาโงกือเต  ปกติ 1 1 1
12 บ้านบือราแง  ปกติ 1 1 1
13 วัดโคกมะเฟือง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านตอออ  ปกติ 1 1 1
15 เทพประทานไทยยืนยง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  ปกติ 1 1 1
17 วัดทรายขาว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านบาโงฮูมอ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านดอเหะ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านตอหลัง  ปกติ 1 1 1
21 วัดเกาะสวาด  ปกติ 1 1 1
22 บ้านแขยง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านจุฬาภรณ์ 12  ปกติ 1 1 1
รวม