ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109  ปกติ 1 1 1
2 บ้านเขาพระ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านไอปาเซ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านยะออ  ปกติ 1 1 1
5 ราชประสงค์  ปกติ 1 1 1
6 บ้านกูจิงลือปะ  ปกติ 1 1 1
7 วัดร่อน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านลูโบ๊ะเยาะ  ปกติ 1 1 1
9 ประชาบํารุง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านบละแต  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบาโงสะโต  ปกติ 1 1 1
12 บ้านลูโบ๊ะดีแย  ปกติ 1 1 1
13 บ้านบาโง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านปาเซ  ปกติ 1 1 1
รวม