ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองกุ่ม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองหมู  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองสาหร่าย  1 1 1
4 บ้านห้วยหวาย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองตาก้าย  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองเข้  ปกติ 1 1 1
7 บ้านหนองไก่ต่อ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านสระเตยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองใหญ่  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านพรหมณี  ปกติ 1 1 1
12 บ้านบะลังกา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านน้ำลาด  ปกติ 1 1 1
14 บ้านพุรวก  เรียนร่วม 1 1 1
15 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองไผ่ล้อม  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหนองงูเห่า  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
19 บ้านน้ำคลุ้ง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
21 หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ 1 1 1
22 ประชาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
23 บ้านชุมนุมพระ  ปกติ 1 1 1
24 เสรี0สมใจ  ปกติ 1 1 1
25 บ้านรางขาม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองไก่เหลือง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเขามุสิ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านทุ่งโป่ง  ปกติ 1 1 1
29 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
30 บ้านบึงหัวแหวน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านทุ่งกระบ่ำ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านพยอมงาม  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเขาแดง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านรางพยอม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเขานางสางหัว  ปกติ 1 1 1
36 บ้านท่าว้า  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองใหญ่  ปกติ 1 1 1
39 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านไร่เจริญ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองกะหนาก  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองแกใน  ปกติ 1 1 1
รวม